Rekordstor optimism hos Skånes arbetsgivare, men allt värre kompetensbrist

Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Skåne blir det 8 800 nya jobb 2018. Trots viss inbromsning har länet en av landets starkaste jobbtillväxter. Jobben kommer i de flesta branscher, men framför allt inom privat tjänstesektor och offentliga tjänster. Även bygg väntas gå bra. Länets näringsliv har inte varit så optimistiska sedan 2007. Trots högkonjunktur ökar arbetslösheten något 2018, eftersom arbetskraften försätter att växa kraftigt. Kompetensförsörjningen är ett fortsatt dilemma som riskerar att bromsa tillväxten och välfärden, vilket får tydliga konsekvenser för företag, individer och samhällsekonomin.

– Kompetensförsörjningen är ett grundläggande problem som kräver en långsiktig strategi där framför allt kommuner, Region Skåne och näringslivet är viktiga samarbetspartners för Arbetsförmedlingen. Mycket görs redan, som till exempel samverkan kring vuxenutbildning i nordvästra Skåne och kring ungdomar i Bromölla, säger Sofie Carlsson biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Skåne.

Höstens prognosundersökning visar på stor optimism bland arbetsgivarna. En stor andel av företagen tror på ökad efterfrågan av varor och tjänster de närmaste 12 månaderna. Rekryteringssvårigheter innebär dock negativa konsekvenser som att befintlig personal jobbar mer, företag tackar nej till ordrar och planerade expansioner skjuts på framtiden. Offentliga verksamheter uppger att servicen försämras.

Arbetskraften fortsätter öka
Skånes befolkning i åldrarna 16-64 år ökar och därmed också utbudet av arbetskraft. Det är en ökning som i första hand beror på att fler nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden. Skåne är helt beroende av detta tillskott till arbetskraften eftersom antalet inrikesfödda personer i arbetskraften minskar.

Fler arbetslösa när arbetskraften växer
63 400 personer beräknas vara arbetslösa fjärde kvartalet av 2018, vilket motsvarar 9,9 procent av arbetskraften. Arbetslösheten i Skåne är fortsatt hög, men att den inte blir högre när arbetskraften växer så kraftigt beror på den starka efterfrågan.

Stort utbildningsbehov för att matcha arbetskraft och jobb
Även nästa år väntas antalet arbetslösa med efterfrågad utbildning och kompetens minska i snabb takt, medan antalet arbetslösa med kort utbildning ökar. Samtidigt är det bland långtidsarbetslösa och nyanlända som arbetskraftsresursen finns. För att fler i dessa grupper ska kunna få arbete krävs stora utbildningsinsatser.

– Utbildning är viktigt för att etablera sig på arbetsmarknaden, men också för att behålla sin plats vid en lågkonjunktur. I Skåne har 33 procent av de arbetssökande högst förgymnasial utbildning så utbildningsbehovet är mycket stort, konstaterar Sofie Carlsson.

Sammanfattning:

 • 8 800 fler arbetstillfällen 2018.

 • Fler jobb inom offentlig tjänstesektor på grund av kraftig befolkningsökning och generationsväxling.

 • Sysselsättningen ökar inom privata tjänstesektorn, vilket bland annat beror en stark industrikonjunktur som skapar arbetstillfällen genom ”kringtjänster” inom transport, företagstjänster och IT. Däremot väntas svag sysselsättningsökning inom industrin.

 • Stark hushållskonsumtion ger nya jobb inom handeln.

 • Husbyggande och infrastrukturprojekt i Skåne gynnar byggbranschen, men kompetensbrist hindrar nyanställningar.

 • Digitalisering och automatisering gör att jobb försvinner och nya skapas.

 • Arbetskraften och befolkningen ökar.
 • Arbetslösheten blir 9,9 procent av arbetskraften i slutet av 2018. Skånes tudelade arbetsmarknad med stora regionala skillnader kvarstår. Arbetslösheten varierar mellan cirka 3 % av arbetskraften i Lomma till drygt 14 % i Östra Göinge, Malmö och Landskrona (november 2017). 33 procent av de arbetssökande i Skåne har högst förgymnasial utbildning.
 • Många bristyrken även 2018. Inom privata sektorn; framför allt yrken med krav på högskoleutbildning inom teknik och data, yrkesbevis inom byggverksamheten, kvalificerade yrken inom industrin. Inom offentlig verksamhet; yrken med krav på högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, undersköterskor, lärare samt högskoleutbildade inom socialt arbete.
 • Bristen försvåras av att arbetsmarknaden är könssegregerad, vilket innebär att arbetsgivarna inte rekryterar från hela befolkningen och många arbetssökande endast söker sig till vissa delar av arbetsmarknaden.

Fakta: I Skåne län ingick 1 500 arbetsställen inom privata näringslivet och offentliga sektorn. Svarsfrekvensen var 80 procent i höstens undersökning.

Ett urval av yrken som bedöms vara förknippade med en bristsituation i Skåne ett år framåt.

 • Lärare (för- och grundskola)
 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Undersköterskor
 • Lastbilsförare
 • Industriyrken (mekaniker, CNC, elektriker m fl)
 • Sjuksköterskor (grundutbildade och specialiserade, barnmorskor)
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Byggarbetare (Plåtslagare och VVS)
 • Civilingenjörer
 • Kockar
 • SFI-lärare

För kommentarer:
Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne, 010-486 85 92
För information:
Anna Hansen, analytiker, 010-488 55 90
Josef Lannemyr, analytiker, 010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.