Fortsatt stark arbetsmarknad

Report this content

Arbetslösheten har minskat i Stockholm varje månad under 2016, och har minskat i högre grad än för landet som helhet, vilket tyder på att den starka konjunkturen i länet består.

 

Arbetslösheten har minskat i Stockholm varje månad under 2016, och har minskat i högre grad än för landet som helhet, vilket tyder på att den starka konjunkturen i länet består.

I slutet av året var 68 700 personer inskrivna arbetslösa vilket är 2000 färre än året innan. Tittar man på undergruppen inrikes födda var minskningen 3000 personer medan antalet arbetslösa ökade med 1000 personer i gruppen utrikes födda. För inrikes födda stannade arbetslösheten på 3,1 procent i Stockholms län.

- Många av våra inskrivna, som unga och personer med minst gymnasieutbildning, har kunnat dra nytta av den starka arbetsmarknaden i Stockholm vilket är glädjande, säger Pia Ackmark, marknadschef Stockholm Gotland. Men utmaningarna för vissa grupper består.

- Nu planerar vi för att ta emot de personer som får uppehållstillstånd och som ska skrivas in i vårt Etableringsuppdrag under året. Prognosen är att sysselsättningen kommmer att öka 1,5 procent och med den goda konjunkturen hoppas vi kunna lösa delar av de utmaningar vi har.

Tider i arbetslöshet

Även tiderna i arbetslöhet sjönk under 2016. De grupper där antalet med inskrivningstider över 12 månader ökar var främst bland utomeuropeiskt födda och äldre arbetslösa (55-64 år).

Kort om december månad 2016, Stockholms län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2015)

 •  6,1 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (6,3).* Sammanlagt 68 646 personer (70 706) varav 6 591 var inom etablering (4 194)
 •  40 917 personer var öppet arbetslösa (42 357) varav 4 981 inom etablering (3 172)
 •  27 729 personer deltog i program med aktivitetsstöd (28 349) varav 1 610 inom etablering (1 022)
 •  4 567 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (4 718) varav 293 inom etablering (223)
 •  5 938 personer fick arbete (5 708) varav 186 inom etablering (159)
 • 6,9 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,7)**
 • 601 personer varslades om uppsägning (328)

  *Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
  ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Mer läns- och kommunstatistik finns i kartorna i bifogat faktaunderlag.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
 

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 13 februari 2017.

För kommentar: Pia Ackmark, marknadschef Stockholm - Gotland,  010-488 06 11
För mer information: Erik Hauer, analytiker,  010-486 01 85  
Presskontakt:  Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: