Arbetslösheten fortsatte ner

I slutet av november var 9 934 personer inskrivna som arbetslösa i Uppsala län. Detta motsvarar en arbetslöshet på 5,5 procent, jämfört med 5,9 procent för ett år sedan.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) var 1 526 ungdomar. Detta motsvarar 7,3 procents arbetslöshet jämfört med 8,1 procent novmeber 2017.

Kort om november 2018, Uppsala län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2017)

  • 5,5 procent var inskrivna som arbetslösa (5,9).* Sammanlagt 9 934 personer (10 410) varav 1 560 inom etablering (1 995).

  • 7,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 1 526 personer (1 640) varav 239 inom etablering (374).

  • 5 615 personer var öppet arbetslösa (6 367).
  • 4 319 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 043) varav 923 inom etablering (401).
  • 803 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (820).
  • 886 personer fick arbete (942) varav 34 inom etablering (35).
  • 44 personer varslades om uppsägning (48).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för december publiceras 14 januari kl. 6:00

Bifogat finns en excelfil innehållande diagram med tidsserier över data kring arbetsmarknaden på länsnivå. På respektive flik i filen finns diagram för samtliga län.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information: Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 45 63
Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se