Arbetslösheten fortsätter nedåt

Antalet inskrivna arbetslösa uppgick i slutet av februari till 10 104 personer, vilket är 373 färre personer än samma månad föregående år. Uttryckt som andel har arbetslösheten för inskivna sjunkit från 5,7 procent till 5,5.

Arbetslösheten fortsätter att minska både bland inrikes och utrikes födda. Antalet inskrivna arbetslösa som är inrikes födda uppgick till 4 486 i slutet på månaden, vilket är 133 färre än samma månad förra året. Även antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda minskade och uppgick till 4 831, en minskning med 225 personer i jämförelse med februari 2018.

En stor andel av de inskrivna arbetslösa i Uppsala län ingår i en eller flera grupper av arbetssökande som i genomsnitt står längre från arbetsmarknaden och som därmed löper större risk att fastna i längre tider utan arbete. Till grupperna räknas personer med högst förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64 år).

- Arbetslösheten bland dessa grupper har också sjunkit. Totalt uppgick antalet inskrivna i dessa grupper till 7 748 personer, vilket är 229 personer färre än februari 2018, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker.

 

Kort om februari 2019, Uppsala län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år)

  • 5,5 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 10 104 personer (10 477).
  • 7,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 1 467 personer (1 558).
  • 5 599 personer var öppet arbetslösa (6 305).
  • 4 505 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 172).
  • 771 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (718).
  • 905 personer fick arbete (933).
  • 106 personer varslades om uppsägning (40).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Nästa månad presenteras månadsstatistik för Uppsala den 15 april. 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För information och kommentarer: Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker, tfn 010-487 26 40

Presskontakt: Patrik Svensson, presschef, tfn 010-487 01 42

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se