Fortsatt stark arbetsmarknad i Uppsala län

Arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i Uppsala län trots fler arbetslösa jämfört med samma månad föregående år. En arbetslöshet på 5,9 procent innebär en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med samma månad förra året.   

I augusti var 10 400 personer arbetslösa i länet vilket är knappt 600 fler än samma månad föregående år. I riket är den relativa arbetslösheten 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i länet och uppgick i augusti till 8,4 procent vilket är 0,6 procent lägre jämfört med samma månad i fjol. Det totala antalet personer som varit inskrivna arbetslösa i över 12 månader har ökat med 630 personer under augusti, jämfört med samma månad föregående år.

Inskrivna inom etableringsuppdraget

Antalet personer i etableringsuppdraget ökar. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta under större delen av 2017. I slutet av augusti omfattade etableringsuppdraget cirka 2 400 personer, för ett år sedan var antalet 1 500. Cirka 2000 personer var inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) vilket innebär en ökning med 700 personer jämfört med förra året.

Utsatta grupper

En stor andel av de inskrivna arbetslösa i Uppsala län ingår i en eller flera grupper som bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. Till grupperna räknas personer med högst förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64 år). I augusti utgjorde personer som ingick i en eller flera av de utsatta grupperna nästan 75 procent av samtliga inskrivna.

- Här krävs att alla samhällets aktörer på olika sätt bidrar och att rekryterande arbetsgivare ser till den kompetens som en person faktiskt har. Samtidigt kan Arbetsförmedlingen bidra med arbetsmarknadspolitiska insatser för att underlätta rekryteringsprocessen. Det säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

Kort om arbetsmarknaden för Uppsala län, augusti 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2016)

 •  5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 10 382 personer (9 708) varav 1 968 inom etablering (1 279).
 •  8,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 1 698 personer (1 765 ) varav 366 inom etablering ( 249) .
 •  6 611 personer var öppet arbetslösa (6 090) varav 1 635 inom etablering (994)
 •  3 771 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 618) varav 333 inom etablering (285).
 •  912 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (981) varav 46 inom etablering (64).
 •  983 personer fick arbete (1 084) varav 44 inom etablering (16).
 •  74 personer varslades om uppsägning (50).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för september publiceras 10 oktober kl. 8.00 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef, Norra Mälardalen, 010-486 79 14
 • För information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
 • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26
 • Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se