Liten ökning av arbetslösheten i Uppsala län

Trots fler arbetslösa jämfört med samma månad föregående år är arbetsmarknaden fortsatt stark i Uppsala län. En arbetslöshet på 5,9 procent innebär en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med samma månad förra året.   

I juli var 10 500 personer arbetslösa i länet vilket är knappt 800 fler än samma månad föregående år. Utifrån ett helårsperspektiv har Uppsala län länge haft lägst arbetslöshet i landet förutom några säsongsstarka sommarmånader då Gotland kan utmana. Under juli månad hamnar Uppsala län på tredje plats efter Gotland och Västerbottens.

I riket är den relativa arbetslösheten 7,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska i länet och uppgick i juli till 8,3 procent vilket är 0,3 procent lägre jämfört med samma månad i fjol. Det totala antalet personer som varit inskrivna arbetslösa i över 12 månader har ökat med 550 personer under juli, jämfört med samma månad föregående år.

Inskrivna inom etableringsuppdraget

Antalet personer i etableringsuppdraget ökar. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta under större delen av 2017. I slutet av juli omfattade etableringsuppdraget cirka 2 400 personer, för ett år sedan var antalet 1 400. Drygt åtta av tio, cirka 2 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vilket innebär en ökning med 800 personer jämfört med förra året.

Fortsatt tudelad arbetsmarknad

Arbetsmarknaden uppvisar fortsatt tudelning för inrikes födda och utomeuropeiskt födda. Arbetslösheten fortsätter minska bland inrikes födda och uppgick till knappt 4 700 personer i slutet av månaden, vilket är 300 färre jämfört med samma månad förra året. Samtidigt uppgick antalet inskrivna arbetslösa, utomeuropeiskt födda, till cirka 4 900, vilket är en ökning med cirka 1 150 personer sedan i fjol.

- Nyanlända har högre trösklar för att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt växer kompetensgapet mellan efterfrågan och tillgång på kvalificerad arbetskraft. Här krävs att alla samhällets aktörer krokar arm och arbetsgivare behöver i högre utsträckning mer se till den kompetens som en person faktiskt har. Vi har ju en rad kurser och stöd som vi kan ställa upp med. Det säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

Arbete med stöd

I slutet av februari månad hade 2 700 personer ett arbete med stöd, vilket är 100 fler jämfört med året innan. Av dessa omfattades 2 300 av särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Trygghetsanställning och lönebidrag är de största insatserna för personer med funktionsnedsättning (omfattande 900 respektive 1 150 personer).

Kort om arbetsmarknaden för Uppsala län, juli 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016)

 •  5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,6).* Sammanlagt 10 430 personer (9 594) varav 1 990 inom etablering (1 177).
 •  8,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 1 669 personer (1 689 ) varav 376 inom etablering ( 220) .
 •  6 585 personer var öppet arbetslösa (5 824) varav 1 599 inom etablering (807)
 •  3 845 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 770) varav 391 inom etablering (370).
 •  735 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (776) varav 50 inom etablering (35).
 •  592 personer fick arbete (640) varav 33 inom etablering (24).
 •  50 personer varslades om uppsägning (46).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 11:e september kl. 8.00 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef, Norra Mälardalen, 010-486 79 14
 • För information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
 • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26
 • Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se