Stark arbetsmarknad med rikets lägsta arbetslöshet

Uppsala läns arbetsmarknad fortsätter vara stark och har nu åter rikets lägsta arbetslöshet med 5,9 procent. Arbetslösheten fortsätter minska bland inrikes födda samtidigt som den ökar bland utrikes födda. 76 procent av länets arbetslösa ingår i en eller flera av de utsatta grupperna.

I oktober var cirka 10 400 personer arbetslösa i länet vilket är knappt 500 fler än samma månad föregående år. I riket är den relativa arbetslösheten 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska i länet och uppgick i oktober till 8,3 procent vilket är 0,5 procent lägre jämfört med samma månad i fjol. Det totala antalet personer som varit inskrivna arbetslösa i över 12 månader har ökat med 650 personer under oktober jämfört med samma månad föregående år. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda medan antalet inskrivna arbetslösa utomeuropeiskt födda ökar.

Fortsatt ökning av personer i etableringsuppdraget

Antalet personer i etableringsuppdraget ökar. Detta är en utveckling som kommer att bestå under större delen av 2017. I slutet av oktober omfattade etableringsuppdraget cirka 2 400 personer, för ett år sedan var antalet 1 750. Cirka 2000 personer var inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) vilket innebär en ökning med 500 personer jämfört med förra året.

Närmare arbetsmarknaden med utbildning

En stor andel av de inskrivna arbetslösa i Uppsala län ingår i en eller flera grupper som bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. Till grupperna räknas personer med högst förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64 år). I oktober utgjorde personer som ingick i en eller flera av de utsatta grupperna nästan 76 procent av samtliga inskrivna.

- Det är positivt att Uppsala län har en stark arbetsmarknad och att ungdomsarbetslösheten minskar. Samtidigt försöker vi, tillsammans med andra aktörer snabba på inträdet på arbetsmarknaden för de grupper som står lite längre ifrån. Till exempel är det viktigt att uppmuntra till och vägleda mot utbildningsinsatser när det gäller den stora grupp arbetssökande som saknar relevant utbildning. Det säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

Kort om arbetsmarknaden för Uppsala län, oktober 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016)

 •  5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 10 409 personer (9 911) varav 1 989 inom etablering (1 524).
 •  8,3 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 1 681 personer (1 729 ) varav 380 inom etablering (289) .
 •  6 405 personer var öppet arbetslösa (6 003) varav 1 565 inom etablering (1154)
 •  4 004 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 908) varav 424 inom etablering (370).
 •  848 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (782) varav 48 inom etablering (52).
 •  1 009 personer fick arbete (1 013) varav 44 inom etablering (22).
 •  35 personer varslades om uppsägning (96).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december kl. 8.00 

...........................................................................................................

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef, Norra Mälardalen, 010-486 79 14
 • För information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
 • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26
 • Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se