Stark arbetsmarknad trots ökning av arbetslösheten i Uppsala län

Uppsala läns arbetsmarknad fortsätter vara stark, trots viss ökning av arbetslösheten, jämfört med samma månad förra året. Tillsammans med Halland och Västerbotten har Uppsala län rikets lägsta arbetslöshet med 6.0 procent.

I september var cirka 10 400 personer arbetslösa i länet vilket är knappt 700 fler än samma månad föregående år. I riket är den relativa arbetslösheten 7,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska i länet och uppgick i augusti till 8,6 procent vilket är 0,4 procent lägre jämfört med samma månad i fjol. Det totala antalet personer som varit inskrivna arbetslösa i över 12 månader har ökat med 875 personer under september jämfört med samma månad föregående år.

Ökning av inskrivna inom etableringsuppdraget

Antalet personer i etableringsuppdraget ökar. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta under större delen av 2017. I slutet av september omfattade etableringsuppdraget cirka 2 400 personer, för ett år sedan var antalet 1 550. Cirka 2000 personer var inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) vilket innebär en ökning med 650 personer jämfört med förra året.

Se till den kompetens en person har

En stor andel av de inskrivna arbetslösa i Uppsala län ingår i en eller flera grupper som bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. Till grupperna räknas personer med högst förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och äldre (55-64 år). I september utgjorde personer som ingick i en eller flera av de utsatta grupperna nästan 76 procent av samtliga inskrivna.

- Här har vi på Arbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer i samhället ett stort ansvar för att snabba på inträdet på arbetsmarknaden. Det krävs att alla ser till den kompetens som en person faktiskt har. Jag märker att andra aktörer, inte minst kommunerna, har ett stort engagemang för att lyckas i detta viktiga uppdrag. Även privata arbetsgivare inser potentialen i dessa människor och hör i allt större utsträckning av sig till oss på Arbetsförmedlingen. Det säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för marknadsområde Norra Mälardalen.

Kort om arbetsmarknaden för Uppsala län, september 2017

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016)

 •  6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 10 431 personer (9 702) varav 1 980 inom etablering (1 314).
 •  8,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 1 755 personer (1 764 ) varav 384 inom etablering (262) .
 •  6 528 personer var öppet arbetslösa (5 956) varav 1 621 inom etablering (1040)
 •  3 903 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 746) varav 359 inom etablering (274).
 •  900 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (836) varav 51 inom etablering (35).
 •  1 062 personer fick arbete (1 075) varav 49 inom etablering (25).
 •  55 personer varslades om uppsägning (112).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras 13 november kl. 8.00 

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

………………………………………………………………………………………………………… 

 • För kommentarer: Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef, Norra Mälardalen, 010-486 79 14
 • För information: Jim Enström, utredare, 010-487 26 40
 • Presskontakt: Jonas Landahl, 010-488 78 26
 • Följ oss på Twitter: @PressAf

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se