Avtalsrörelsen startar på det statliga området – Arbetsgivarverket vill förstärka den lokala lönebildningen

Arbetsgivarverket vill i avtalsrörelsen 2013 förstärka den lokala lönebildningen inom de statliga verksamheterna och yrkar därför på sifferlösa tillsvidareavtal. Arbetsgivarverket vill också påbörja ett partsgemensamt arbete för att förändra tjänstepensionsavtalet.

Lönebildningens och lönesättningens syfte är att skapa en effektiv och rationell verksamhet. De centrala avtalen måste därför utgå ifrån verksamheternas olika behov och förutsättningar. Lokala parter är de som bäst kan bedöma dessa behov, avtalen ska därför inte innehålla centralt fastställda siffermässiga löneökningar. Ett långsiktigt bra lönepolitiskt arbete gynnas av stabila förutsättningar. Därför är ett tillsvidareavtal en utmärkt grund för lönepolitiskt utvecklingsarbete.

Sedan 2010 har Arbetsgivarverket och Saco-S ett sifferlöst tillsvidareavtal, ett avtal som omfattar mer än 80 000 medarbetare och är ett av de största sifferlösa tillsvidareavtalen på svensk arbetsmarknad.

- Avtalet har med framgång stärkt den statliga kompetensförsörjningen och det finns därför all anledning att utöka omfattningen till att även gälla avtalen med OFR/S,P,O och SEKO, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson.

En framgångsrik lokal lönebildning bygger på individuell och differentierad lön. Lönesättande samtal mellan medarbetare och chef tydliggör kopplingen mellan lön och resultat. Arbetsgivarverket yrkar därför på att lönesättande samtal ska vara den huvudsakliga metoden vid lönerevision.

- Det lönesättande samtalet gynnar utveckling och inspirerar både medarbetare och chef. Kopplingen mellan medarbetarens resultat och lönen blir tydlig och erfarenheten visar att de verksamheter som infört de lönesättande samtalen inte vill gå tillbaka till det gamla sättet att revidera lön, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom.

I årets avtalsrörelse tar Arbetsgivarverket också initiativ till att påbörja ett partsgemensamt arbete för att skapa ett nytt och långsiktigt hållbart tjänstepensionsavtal som ska träda i kraft den 1 januari 2015. Avtalet ska bygga på avgiftsbestämda lösningar istället för dagens förmånsbestämda och ska stimulera till ett längre arbetsliv. I samband med arbetet ses också det nuvarande avtalet om delpension över.

Trygghetsavtalet som hanterar förmåner och villkor för uppsagda medarbetare sägs i årets avtalsrörelse upp av Arbetsgivarverket. Syftet är att förhandla fram ett nytt avtal.

- Det är dags att modernisera Trygghetsavtalet och åstadkomma ett avtal som ger goda förutsättningar för omställning utifrån principen att en uppsagd medarbetare snabbt ska komma i arbete igen. Avtalet har förhandlats under flera avtalsrörelser utan att förändring skett i den riktning Arbetsgivarverket yrkat, avtalet sägs nu därför upp, säger Monica Dahlbom i en kommentar.

För att ta del av Arbetsgivarverkets samtliga yrkanden inom de aktuella avtalsområdena, se bifogade fil/klicka på länkarna nedan.

OFR/S,P,O

Saco-S

SEKO

För mer information eller kommentarer från Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom. Kontakta informationschef Lars Andrén 0702-873127.

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 250 000 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar