Staten bra på jämställda löner

Report this content

Staten bra på jämställda löner I rapporten "Den offentliga lönefällan" från Svenskt Näringsliv som publicerats idag den 13 januari påstås att den privata sektorn lyckats bättre med att skapa jämställda löner än den offentliga. Detta baseras på uppgifter om kvinnors och mäns medianlöner år 1996 i olika sektorer. Siffrorna visar att kvinnornas medianlön uppgick till 76,4 procent av männens medianlön i den privata sektorn och 70,6 procent i den offentliga. Arbetsgivarverket, som representerar de statliga arbetsgivarna, känner inte igen den statliga sektorn i denna beskrivning. I den offentliga sektorn ingår stat, kommuner och landsting. Arbetsgivarverket gjorde år 2002 en undersökning av hur stor den totala löneskillnaden i staten var mellan kvinnor och män år 2000. Denna undersökning som omfattar samtliga kvinnor och män i staten visar att kvinnornas genomsnittslön uppgick till 83,1 procent av männens. Detta tyder snarare på att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten är betydligt mindre än i privat sektor. Arbetsgivarverket gjorde dessutom en djupare analys som tog hänsyn till sådana förhållanden som arbetstidens omfattning, befattningsnivå, arbetsinnehåll och förhållanden inom respektive myndighet. Genom denna analys minskade löneskillnaden successivt från 16,9 procent till 3,0 procent. När dessutom hänsyn togs till individuella skillnader i bland annat ålder och utbildningsnivå, minskade skillnaden mellan kvinnors och mäns löner till 1,8 procent. Av undersökningen framgår vidare att kvinnornas genomsnittslön är högre än männens på många befattningar på de statliga myndigheterna. Så var fallet i nästan 35 procent av de jämförda befattningarna år 2000. Sammanfattningsvis kan konstateras att Svenskt Näringslivs analys av löneskillnader mellan kvinnor och män är alltför grov för att avgöra i vilken sektor lönerna är mest jämställda. Mycket talar för att staten ligger bäst till. Rapporten finns på www.arbetsgivarverket.se För ytterligare upplysningar, kontakta: Björn Amek 08-700 13 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT01050/wkr0001.doc

Dokument & länkar