DO ska öka kunskapen om diskriminering kopplat till religion

Report this content

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. I uppdraget ingår också att öka kunskapen om hur sådan diskriminering tar sig uttryck och påverkar människors livsvillkor och möjligheter i livet. Inom ramen för uppdraget ska diskriminering av judar och muslimer särskilt belysas.

I uppdraget ingår att sammanställa och analysera anmälningar som inkommit till myndigheten om diskriminering som har samband med religion och annan trosuppfattning. Myndigheten ska även analysera hur anmälningarna samspelar med diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. I uppdraget ingår också att ta fram ett kunskapsunderlag om vilka utmaningar och hinder som människor möter när de utövar sin religion respektive är synliga i sin religion, till exempel genom klädsel. Kunskapsunderlaget ska tas fram i dialog med relevanta civilsamhällesorganisationer, Brottsförebyggande rådet och Myndigheten för stöd till trossamfund. 

DO ska även särskilt granska hur människor, som på grund av sitt utseende eller namn antas tillhöra någon religion, riskerar att diskrimineras, till exempel på arbetsmarknaden. 

Vid genomförandet av uppdraget ska DO ta hänsyn till intersektionella aspekter, inklusive diskriminering som har samband med någon av de övriga diskrimineringsgrunderna, med särskilt fokus på etnisk tillhörighet. Det kan till exempel handla om hur uppfattningar om människors religion samspelar med uppfattningar om hudfärg och hur det kan leda till diskriminering. DO ska även undersöka och redogöra för hur kvinnors och mäns upplevelser av diskriminering eventuellt skiljer sig åt.

- Rädslan för att bli utsatt för hatbrott eller diskriminering leder i dag till att personer ibland döljer sin religiösa identitet. Det ska ingen behöva göra. Uppdraget till DO kommer att ge oss mer kunskap om hur människors liv begränsas på grund av religiös tillhörighet. Den kunskapen behövs för att motverka bland annat antisemitism och islamofobi och för att förebygga diskriminerande strukturer i vårt samhälle, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

För uppdragets genomförande får DO använda högst 400 000 kronor under 2021. En delredovisning ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2022. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 juni 2022. 
 

Kontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073- 034 83 38
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

 

 

Prenumerera