Extern genomlysning av Arbetsförmedlingen

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag om utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning.

Statskontoret ska analysera ändamålsenligheten och vilka utvecklingsbehov som finns inom Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Statskontoret ska även analysera möjligheter och risker i myndighetens pågående förändringsarbete i dessa frågor, samt vid behov föreslå åtgärder som regeringen eller Arbetsförmedlingen bör vidta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senaste den 29 februari 2016.

– Regeringen har höga ambitioner när det gäller förändringsarbetet av Arbetsförmedlingen och för att få så bra grund som möjligt gör vi nu denna externa genomlysning.

– Jag vill att Arbetsförmedlingen ska bli en matchningsaktör som kan arbeta med att se till att de lediga jobben tillsätts så att vi får en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning måste säkerställa detta, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingen har en central roll för att kommande utmaningar på den svenska arbetsmarknaden ska kunna mötas framgångsrikt. Myndigheten står i dag inför stora utmaningar och är i behov av förnyelse. Regeringen anser att den interna ledningen, styrningen och uppföljningen av Arbetsförmedlingens verksamhet kan förbättras för att bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden. En förändrad och mindre detaljerad styrning från regeringen kräver att processer inom myndigheten anpassas. Arbetsförmedlingen har inlett ett flerårigt förändringsarbete som sker på både kort och lång sikt. Statskontoret kan stödja utvecklingen genom sin analys av möjligheter och risker i förändringsarbetet.

Natali Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49

Taggar: