Möjligheterna att följa upp och utvärdera integrationen och segregationen ska förbättras

Report this content

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) och Delegationen mot segregation (Delmos) i uppdrag att utveckla arbetet med att följa upp och utvärdera utvecklingen av integration och segregation i hela landet.

Regeringen ger SCB i uppdrag att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration. Databasen innehåller cirka 45 indikatorer som beskriver tillståndet avseende arbetsmarknad, boende, demografi, demokrati, flyttmönster, hälsa, inkomster, transfereringar och utbildning. SCB ska även integrera den tidigare redovisade rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation i databasen. Uppdraget innebär bland annat att det på sikt kommer att vara möjligt att ta fram statistik som belyser tillståndet och utvecklingen i olika delområden i landets kommuner.

Delmos och SCB ska tillsammans utveckla ett rikstäckande index som belyser hur olika områden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status. Med detta index kommer det vara möjligt att följa hur olika bostadsområden förhåller sig till varandra avseende centrala socioekonomiska faktorer. Detta skapar också förbättrade möjligheter att följa utvecklingen över tid i landet som helhet, samt att utvärdera om genomförda insatser har givit effekt.

Uppdragen ska vara genomförda senast den 30 juni 2021.

Kontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-08 57 588
nicole.goufas@regeringskansliet.se

 

Prenumerera