Myndigheter ska inrätta visselblåsarfunktioner

Report this content

Regeringen har idag beslutat om en förordning som innebär att vissa myndigheter ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner. Regeringen har även beslutat om ett nytt statsbidrag för information och rådgivning till visselblåsare.

– Alla arbetstagare ska ha rätt att larma om missförhållanden. Det är viktigt för den enskilde, men det är också en viktig del av ett fritt och demokratiskt samhälle. Genom införandet av visselblåsarfunktioner blir det lättare och tryggare att slå larm, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Enligt den nya visselblåsarlagen ska det bli möjligt att larma om missförhållanden både internt på arbetsplatsen och externt till en myndighet. Regeringen har idag beslutat om en förordning som innebär att vissa myndigheter ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner.

De myndigheterna som har utsetts av regeringen ska genom externa rapporteringskanaler, så kallade visselblåsarfunktioner, ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom ett utpekat ansvarsområde. Visselblåsare ska kunna slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. I förordningen ställs också krav på rutiner för att säkerställa att rapporter endast hanteras av behöriga enheter eller personer och att dessa får relevant utbildning för att kunna hantera rapporterna. Det ställs även krav på överlämnade till rätt behörig myndighet för det fall en rapport har kommit in till fel behörig myndighet.

Regeringen har även beslutat att utse Arbetsmiljöverket till särskilt behörig myndighet. Det innebär bland annat att Arbetsmiljöverket, ska hantera rapporter som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde.  Arbetsmiljöverket är även tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner enligt visselblåsarlagen.

Regeringen har också fattat beslut om förordning om statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Förordningen innebär att statsbidrag kan lämnas till arbetsmarknadens parter och vissa andra ideella organisationer. Dessa ska med hjälp av statsbidraget kunna ge råd och stöd till visselblåsare. 

Myndigheter som utsetts av regeringen att vara de behöriga myndigheter som ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler (visselblåsarfunktioner).

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Kontakt
Max Ney
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-094 25 40
max.ney@regeringskansliet.se

Prenumerera