Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet ska intensifieras

Report this content

Regeringen kommer att besluta att ge åtta myndigheter ett uppdrag inom arbetet mot kriminalitet i arbetslivet. I uppdraget ingår bland annat att öka antalet myndighetsgemensamma kontroller och stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

Arbetslivskriminalitet omfattar flera olika typer av regelöverträdelser, fusk och brott i arbetslivet. Aktörer som bedriver kriminell verksamhet har visat sig kunna kombinera regelöverträdelser inom flera områden för att skapa effektiva brottsupplägg. Det leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Det är dessutom i vissa fall en inkomstkälla för organiserad brottslighet.

-Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

I december 2017 fick Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att under 2018–2020 utveckla metoderna för myndighetsgemensam kontroll.

Det myndighetsgemensamma arbetet har gett goda resultat. Över 2000 kontroller genomfördes under 2019. Drygt en av tio kontrollerade företag tvingades att stänga hela eller delar av sin verksamhet på grund av de brister som hittats. Totalt identifierades förseelser som kan leda till kontroll- och sanktionsavgifter på över 10 miljoner kronor. Under perioden 1 januari – 30 november 2020 har över 1000 kontroller genomförts.

Samarbetet mellan myndigheterna är viktigt och måste fortsätta att utvecklas. Regeringen kommer därför att besluta om ett nytt regeringsuppdrag till de åtta myndigheterna. Under 2021 ska myndigheterna samverka kring fortsatt utveckling av metoder och genomförandet av myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetet ska bedrivas med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för varaktig samverkan.

I uppdraget ingår att utifrån respektive myndighets uppgift:

- Delta i myndighetsgemensamma kontroller utifrån respektive myndighets uppgift och i enlighet med utvecklade metoder med utgångspunkten att arbetet ska intensifieras och att antalet kontroller ska öka under 2021.

- Ta fram indikatorer för uppföljning av den myndighetsgemensamma kontrollverksamheten och dess resultat.

- Genomföra förebyggande informationsinsatser med fokus på att stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder.

- Föreslå hur en varaktig myndighetssamverkan kring kontrollverksamhet mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet kan organiseras, bland annat hur samråd med arbetsmarknadens parter kan utvecklas och organiseras.

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera