Nytt regelverk för nyanlända träder i kraft den 1 januari 2018

Ett nytt regelverk för nyanländas etablering ersätter det tidigare. Syftet är att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Den nya lagen reglerar i huvudsak det statliga ansvaret för etableringsinsatser. I övrigt harmoniseras regelverket i större utsträckning med vad som gäller för övriga arbetssökande. Den s.k. rättigheten till etableringsplan tas bort och ersätts med anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordningen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare innehåller bestämmelser om programmets innehåll och hur länge en nyanländ får ta del av etableringsinsatser. Bland annat införs en utbildningsplikt.


Reglerna om ersättning för deltagare inom det nya programmet harmoniseras i möjligaste mån med reglerna för ersättning för deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program. Kraven på individen tydliggörs. Liksom deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program kan en nyanländ varnas eller stängas av från sin ersättning under en kortare eller längre tid. Handläggningen av etableringsersättningen flyttas från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan.

Förordningar som trätt i kraft under hösten 2017

Den 1 november trädde förordningen om stöd för nystartsjobb i kraft. Ändringen innebär att takbeloppet för stöd för nystartsjobb sänks. Den 1 november trädde även förordningen om särskilt anställningsstöd i kraft. Ändringarna innebär att takbeloppen för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, i form av extratjänst och instegsjobb, höjs. Ändringarna innebär också att subventionsgraden för särskilt anställningsstöd för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin sänks.

Förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga trädde i kraft den 1 november och ändringen innebär att takbeloppet för lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare höjs.

Den 13 november trädde förordningen om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden i kraft. Det tydliggörs att statsbidrag får lämnas för främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att stärka deras kunskaper i svenska. Målgruppen utvidgas till att utöver nyanlända också omfatta personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. Dessutom ändras förordningen så att Arbetsförmedlingen själv får bestämma tidpunkt för när ansökningar ska komma in och när en redovisning av de mottagna medlen ska göras.

Gösta Brunnander
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66​

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera