Regeringen förstärker arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Report this content

Idag har regeringen beslutat om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter under de kommande åren. Handlingsplanen gäller fram till och med 2023 men innehåller även strategiska insatser för att säkerställa det långsiktiga arbetet.

- Hbtqi-personer upplever fortfarande diskriminering och allvarliga kränkningar inom alla livets områden; på jobbet, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter och andra offentliga verksamheter. Detta är oacceptabelt och därför kraftsamlar vi nu för att skapa verklig och varaktig förändring, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. 

I Sverige har hbtqi-personers lika rättigheter stärkts genom olika reformer de senaste årtiondena. Dessa reformer har bidragit till en ökad öppenhet i samhället. Det kvarstår dock utmaningar. Ännu idag känner många hbtqi-personer att de inte kan vara öppna med sin läggning eller identitet på jobbet och i skolan. Unga hbtqi-personer, inte minst unga transpersoner, har generellt sett sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. 

Genom handlingsplanen tar regeringen ytterligare steg för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innefattar åtgärder inom ett flertal fokusområden som bland annat avser att motverka diskriminering, våld och andra kränkningar, ökad kunskap inom arbetslivet och om unga hbtqi-personers situation, psykiska hälsa samt en särskild satsning på arbetet med suicidprevention. Intersex-perspektivet är också inkluderat och åtgärder vidtas för ökad kunskap om intersexuellas situation och behov, såväl inom vården som i samhället i stort.

Skolan är den plats i samhället där unga hbtqi-personer är som mest utsatta. Nu intensifieras arbetet för en tryggare skolmiljö för unga hbtqi-personer. Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fortsätta sina uppdrag för lika rättigheter och en mer inkluderande skolmiljö för unga hbtqi-personer. Som ett led i detta arbete får Barnombudsmannen i uppdrag att undersöka vilka utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära.

- Skolan är en plats där alla barn och unga måste vara och därför är det extra viktigt att det är en trygg plats där alla känner att de kan vara sig själva. Vi ger nu Barnombudsmannen i uppdrag att undersöka hur vi rent konkret kan skapa bättre förutsättningar för att det ska bli så, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. 

Till handlingsplanen tillförs 14 miljoner kronor per år fr.o.m. 2020 och för 2021 och 2022 beräknas en tidsbegränsad förstärkning på ytterligare 10 miljoner kronor per år.

Ta del av handlingsplanen för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter på regeringens hemsida. 


Mer om regeringens arbete med hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter 

Regeringens arbete bedrivs sedan 2014 utifrån strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Strategin har lagt grunden för ett långsiktigt arbete inom fokusområdena våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbtqi-personer, hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt det civila samhället. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023. De befintliga fokusområdena är fortsatt av central betydelse men kompletteras nu med ytterligare två fokusområden: arbetslivet och äldre hbtqi-personer. Dessutom inkluderas asyl och migration i fokusområdet våld, diskriminering och andra kränkningar.

Regeringen har utsett en rad myndigheter till att vara hbtqi-strategiska. Uppdraget som hbtqi-strategisk myndighet innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen avser att utse Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) till ny hbtqi-strategisk myndighet vilket innebär att det sammanlagt finns elva hbtqi-strategiska myndigheter. 
 

Kontakt

Frida Färlin
Tf pressekreterare hos Åsa Lindhagen
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

 

Prenumerera