Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Report this content

Regeringen har beslutat om flera nya åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext,  att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse, bättre kunskapsstöd till kommuner och regioner samt att ta fram kunskap om utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning. 

- Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som främst drabbar flickor och unga kvinnor. Även hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Inte en enda person ska behöva utsättas för sådant våld och förtryck, det hedersrelaterade våldet och förtrycket måste upphöra. Satsningarna som regeringen beslutat om igår är därför ett steg i rätt riktning, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.  

Förebyggande arbete med föräldrar i en hederskontext ska främjas 

Föräldraskapsstödjande insatser kan, under rätt omständigheter, motverka normer som rättfärdigar hedersrelaterat våld och förtryck och erbjuda alternativ till repressiv uppfostran. Åtgärder som syftar till att upptäcka risker för eller förekomst av våld utgör också viktiga delar i ett brottsförebyggande arbete.

Regeringen ger därför Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext. 

Inom ramen för uppdraget ska MFoF inhämta kunskaper och erfarenheter från en rad olika myndigheter och vid behov föra dialog med regioner, kommuner samt organisationer inom civilsamhället. Särskilt fokus ska ligga på aktörer som verkar nära familjer, till exempel mödra- och barnhälsovården, BUP, elevhälsan och öppna förskolan. 

2,5 miljoner kronor avsätts för uppdraget under 2022. Uppdraget ska delredovisas senast den 28 april 2023 och slutredovisas senast den 28 mars 2025. 

Kunskapshöjning om hedersförtryck och annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse i syfte att förbättra insatserna i Sverige

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att göra en intervjustudie med barn och vuxna som erfarit hedersförtryck eller annat våld och förtryck i utlandet under en utlandsvistelse. Myndigheten ska sammanställa och analysera individernas berättelser för att bidra till utvecklingen av förebyggande och behandlande insatser i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten ska inom ramen för uppdraget samverka med Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck). Samråd ska även ske med Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden vid Utrikesdepartementet (UD KC) samt med andra aktörer som Jämställdhetsmyndigheten bedömer som relevanta. Avseende anpassning och spridning av kunskap till yrkesverksamma ska Jämställdhetsmyndigheten samverka med berörda sektorsmyndigheter, däribland Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jämställhetsmyndigheten får använda 250 000 kronor under 2021 för uppdraget. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen den 1 december 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 oktober 2023.

Kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att sammanställa kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och identifiera kunskapsluckor inför framtida studier. Myndigheten ska särskilt ta hänsyn till kunskap om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck och om det finns åtgärder som är särskilt relevanta när personer med funktionsnedsättning är utsatta för den typen av våld. 

Myndigheten ska även genomföra en kartläggning av vilken kunskap som finns hos kommuner, regioner och myndigheter vars anställda möter personer med funktionsnedsättning, som har eller kan ha utsatts för våld, samt vilka åtgärder som vidtas för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen och vilka insatser som ges till våldsutsatta. I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell, regional eller lokal nivå för att förbättra upptäckt av våld samt stöd och skydd för målgruppen.

I genomförandet av uppdraget ska Myndigheten för delaktighet samarbeta med Jämställdhetsmyndigheten samt inhämta kunskap och synpunkter från Socialstyrelsen, Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum), Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid), Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och andra aktörer som myndigheterna bedömer relevanta. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 januari 2023. För uppdragets genomförande får Myndigheten för delaktighet använda 500 000 kronor under 2021. 

Regeringen beviljar ansökan från Sveriges kommuner och regioner

Regeringen beviljar även medel till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att utveckla de kunskapsunderlag och vårdprogram som finns inom området psykisk hälsa så att de ger bättre stöd att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med utgångspunkt i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Beslutet innebär att regeringen beviljar en ansökan från SKR som omfattar 2,75 miljoner kronor till nya insatser för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck under 2021, inom ramen för det arbete som SKR bedriver i enlighet med en tidigare beviljad ansökan. 

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos Märta Stenevi
073-078 52 24
frida.farlin@regeringskansliet.se

 

Prenumerera