Regeringens arbete med att förebygga våld i nära relationer förstärks

Report this content

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Förebyggande av våld i nära relationer. Lagrådsremissen innebär ett ökat fokus på det våldsförebyggande arbetet och förslaget ger ett förbättrat skydd för våldsutsatta och personer som riskerar att bli utsatta för våld. Regeringen föreslår bland annat ett ökat ansvar för kommunerna när det kommer till personer som utövar våld och att sekretess i relation till Polismyndigheten ska kunna brytas för att förebygga allvarliga brott i nära relationer. 

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra. Regeringen har under de senaste åren tagit flera steg på vägen för att utveckla arbetet för att bekämpa våldet. Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor innebär ett ökat fokus på att förebygga våld i nära relationer, samtidigt som våldsutsatta ska ges skydd och stöd. Genom lagrådsremissen tar regeringen ytterligare steg för att förhindra våld innan det utövas.

- Våld i nära relationer är i hög grad ett upprepningsbrott. För att skydda de som utsätts för våld och stoppa det dödliga våldet behöver vi rikta insatser både till de våldsutsatta och de som utövar våld mot närstående. Med dessa lagförslag genomför vi viktiga förstärkningar av arbetet med att förebygga våld i nära relationer, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi. 

Socialnämndens ansvar för personer som utsätter närstående för våld 

Kommunernas socialnämnder föreslås få i uppgift att verka för att personer som utövar våld eller andra övergrepp mot närstående ska upphöra med det. Denna bestämmelse ska införas i socialtjänstlagen (2001:453). Förslaget innebär att förutsättningarna att genomgå behandling för personer som utövar våld mot en närstående ska vara likvärdiga över landet. För 2021 har det generella statsbidraget till kommunerna tillförts 30 miljoner kronor och från och med 2022 60 miljoner kronor per år permanent, för att kommunerna ska kunna utföra denna uppgift. 

Barns behov av information, råd och stöd från hälso- och sjukvården

Barn som lever i situationer där det förekommer våld i nära relationer behöver få särskilt stöd. Därför föreslår regeringen att barn som upplever våld eller övergrepp ska kunna få information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Det gäller även om det är en förälder eller någon annan som barnet bor tillsammans med och inte barnet själv som blivit utsatt. Dessa bestämmelser föreslås införas i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i patientsäkerhetslagen (2010:659).

En möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten för att förebygga allvarliga brott i nära relationer

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården föreslås att under vissa förutsättningar kunna bryta sekretess för att lämna uppgifter som rör en enskild eller en närstående till den enskilde till Polismyndigheten. Syftet är att förhindra att en person begår ett allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot en närstående. Möjligheterna att förebygga allvarliga brott förbättras avsevärt om information kan lämnas i dessa fall. Den sekretessbrytande bestämmelsen föreslås införas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Lagrådsremiss: Förebyggande av våld i nära relationer
En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

Kontakt
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Mobil 073-0348338
henrik.jalalian@regeringskansliet.se

Prenumerera