Stärkt skydd för den personliga integriteten i arbetslivet

Report this content

Regeringen vill stärka den personliga integriteten i arbetslivet och förbättra möjligheten för personer som dömts för ett brott att återanpassa sig i samhället. Därför bereds ett nytt lagförslag som förbjuder arbetsgivare att begära att arbetssökande visar utdrag ur belastningsregistret när det saknas lagstöd. Innan det är möjligt att föreslå en sådan lagstiftning behöver det utredas vilka lagliga möjligheter till registerkontroll som ska finnas om ett förbud införs.

Den personliga integriteten är en mänsklig rättighet som ska ha ett starkt skydd också i arbetslivet. I dag har dock arbetsgivare i praktiken långtgående möjligheter att få tillgång till känsliga uppgifter i belastningsregistret på ett sätt som aldrig var avsett.

Antalet utdrag ur belastningsregistret som individer tar ut på egen begäran har dessutom ökat kraftigt på senare år. Från cirka 40 000 utdrag 2003 till över 286 000 under 2017. Det huvudsakliga syftet med att begära ett utdrag ur belastningsregistret bedöms vara att individen ska visa upp det för arbetsgivare inför anställning.

Unga människor som har gjort ett felsteg men sedan fått rätsida på tillvaron ska inte hindras från att etablera sig på arbetsmarknaden. Även personer som har begått ett brott och avtjänat sitt straff ska kunna återanpassa sig i samhället och försörja sig genom att arbeta.

Inom Regeringskansliet bereds därför ett nytt lagförslag som innebär att en arbetsgivare endast får begära att arbetstagare uppvisar eller överlämnar utdrag ur belastningsregistret om det finns uttryckligt stöd för en sådan åtgärd i lag. De lagliga möjligheter som finns i dag och som bland annat ger arbetsgivare möjlighet att genomföra registerkontroll av personer som ska jobba med barn påverkas inte, utan kommer fortsätta gälla precis som i dag.

Om en förbudslagstiftning införs kan det behövas ytterligare lagliga möjligheter till registerkontroll. Det behöver säkerställas att de arbetsgivare som har ett reellt behov av registerkontroll även fortsättningsvis ska kunna använda metoden. Regeringen fattar därför i dag beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga, analysera och ta ställning till om och i vilka avseenden det finns behov av ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet.

Utredningen ska omfatta Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten. Avseende Kriminalvården ska utredaren ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd även utanför myndighetens roll som arbetsgivare. Utredningen ska även inkludera företag inom den finansiella sektorn som omfattas av kravet på så kallad ledningsprövning, samt arbetsgivare inom vård- och omsorg som utför insatser åt äldre och personer med funktionsnedsättning.

I uppdragsbeskrivningen ingår att väga skälen för registerkontroll mot den enskildes intresse av att inte utsättas för det integritetsintrång som en registerkontroll innebär.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Taggar:

Prenumerera