Tre interna bokstavsutredningar för genomförande av partsöverenskommelsen

Report this content

Regeringskansliet har beslutat om tre interna bokstavsutredningar för att genomföra partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning. Uppdragen innebär att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i de delar som rör anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor och att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör en ny offentlig omställningsorganisation samt de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Parternas principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ses som en helhet. Frågorna i överenskommelsen har
delats upp i tre interna bokstavsutredningar på Regeringskansliet utifrån: 

•    anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor, 
•    en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd och 
•    ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

De tre bokstavsutredningarna behöver ha ett nära samarbete för att säkerställa att överenskommelsen genomförs i linje med parternas förslag. De parter som gemensamt hemställt om att regeringen ska modernisera arbetsrätten utifrån principöverenskommelsen ska bidra med företrädare med expertkunskap till en särskild arbetsgrupp som nära knyts till utredningarna. Utredningen ska därutöver föra dialog med arbetsmarknadens parter och företrädare för små och medelstora företag samt andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Vid behov ska synpunkter inhämtas från relevanta myndigheter.

Uppdragen ska redovisas senast den 15 maj 2021. Därefter fortgår ett arbete för att förslagen ska kunna beslutas och träda ikraft före halvårsskiftet 2022.

Bokstavsutredning
I bokstavsutredningarna kommer tjänstemän anställda på regeringskansliet att bistå med att genomföra uppdraget. En bokstavsutredning är inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av en bokstavsutrednings uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds. Utredningar av en bokstavsutredning brukar vanligtvis remitteras för att inhämta synpunkter från remissinstanser på förslagen.

 

Kontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera