Två nya uppdrag till Barnombudsmannen med anledning av covid-19

Report this content

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner och regioner i deras arbete med att sprida information och kunskap till barn med anledning av covid-19 samt att göra en analys av vilka konsekvenser det nya coronaviruset får för barn och unga i Sverige. 

Barn och unga påverkas på olika sätt av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Deras vardag kan ha förändrats genom till exempel distansundervisning, uteblivna kontakter och inställda aktiviteter. Tillgången till stödinsatser kan även vara mer begränsad än vanligt. Barn och unga kan också känna oro för hur viruset kan drabba dem själva och deras familjer. 

Barnombudsmannen ska, med anledning av covid-19-pandemin, ge stöd till berörda myndigheter, kommuner och regioner i deras arbete med att sprida information och kunskap till barn.  

Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska Barnombudsmannen också analysera och redogöra för konsekvenserna av covid-19-pandemin för barn och unga i Sverige. Barn i utsatta situationer och med särskilda behov ska vara i fokus. De lärdomar som kan dras från resultatet av Barnombudsmannens arbete ska spridas till berörda aktörer. I uppdraget ingår även att inhämta och redogöra för barns och ungas egna erfarenheter av pandemin.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.

Kontakt

Björn Lindgren
Tf. pressekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
073-056 81 78 
bjorn.lindgren@regeringskansliet.se
 

Prenumerera