Utredning föreslår åtgärder mot våld och trakasserier i arbetslivet

Report this content

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har idag tagit emot en utredning som har haft i uppdrag att ta ställning till om svensk rätt är förenlig med ILO:s konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Utredningen bedömer att svensk rätt är förenlig med konventionen. Därutöver föreslås flera åtgärder för att stärka arbetet med att förebygga våld och trakasserier i arbetslivet.

– Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier. Varken på jobbet, i skolan eller i det privata. I Sverige har #metoo berört nästan alla yrkesgrupper som vittnat om diskriminering och kränkande behandling på jobbet. Arbetet för att bekämpa våld och trakasserier i arbetslivet är en viktig fråga för regeringen, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Under ILO:s internationella arbetskonferens 2019 antogs en konvention om våld och trakasserier i arbetslivet. Konventionen fokuserar på våld och trakasserier i arbetslivet men inkluderar även våld i hemmet och dess påverkan i arbetslivet.

Sverige var pådrivande för att få till ILO-konventionen om avskaffande av våld och trakasserier då den ger verktyg för att kunna åstadkomma förändring. Många länder saknar i dag en nationell lagstiftning på detta område och internationellt finns det inget som motsvarar konventionen. I september 2020 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över vad som krävs för att Sverige ska kunna ratificera konventionen.

Utredningen har nu lämnat över sitt betänkande till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Utredningen bedömer att svensk rätt är förenlig med ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet och att det därmed inte behövs några lagändringar eller andra åtgärder för att kunna ratificera konventionen.

Utredningen har även haft i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder om sådana bedöms som lämpliga för att uppnå konventionens övergripande syfte. I denna del har utredningen förslagit följande.

  • Det ska införas ett förtydligande i arbetsmiljölagen om att arbetsmiljön, så långt som möjligt, ska vara fri från våld och trakasserier.
  • Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att ta fram information som förklarar arbetsgivarens ansvar i arbetet mot våld och trakasserier från tredje part, arbetsgivarens ansvar när våld och trakasserier som är arbetsrelaterat sker utanför arbetet samt hur arbetsgivare kan arbeta med dessa frågor och frågor om våld och trakasserier i allmänhet.
  • En myndighet bör få i uppdrag att genomföra informationsinsatser för att höja kunskapen om våld i nära relationer och tydliggöra vilka regelverk som aktualiseras och vilka skyldigheter det innebär inom ramen för arbetslivet, samt samla och sprida kunskap om våld i nära relationer i form av ett praktiskt inriktat metodstöd till arbetsgivare.

Kontakt
Max Ney
Pressekreterare hos Eva Nordmark
073-094 25 40
max.ney@regeringskansliet.se

Prenumerera