Förvärvar nickelprojektet Rönnbäcken från Nickel Mountain Group

Archelon AB (publ) har den 31 december 2015 tecknat avtal med Nickel Mountain Group AB (publ) (NMG) avseende förvärv av 99,64 % av bolagen Nickel Mountain Resources AB (publ) (NMR) och dess helägda dotterbolag Nickel Mountain AB (NM). Tillgångarna i dessa bolag består i huvudsak av tre bearbetningskoncessioner avseende nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans kommun med två undersökningstillstånd i omedelbart angränsande områden. Rönnbäcken har beskrivits som en av de större obearbetade nickelfyndigheterna i Europa. De förvärvade företagen har under senare år ej bedrivit någon aktiv verksamhet och därför redovisas inga nyckeltal. Företagen har vid övertagandet ej några anställda.

Affären innebär att Archelon förvärvar 99,64 % av samtliga aktier i NMR och indirekt 100 % av aktierna i dotterbolaget Nickel Mountain AB. Resterande 0,36 % av det totala antalet aktier i NMR innehas av externa fysiska och juridiska personer och omfattas ej av detta avtal.

Köpeskillingen erläggs genom nyemission av 3 550 827 B-aktier i Archelon vilket motsvarar 5 % av det totala antalet B-aktier i bolaget. Kursen är bestämd till 16 öre per aktie, vilket är den genomsnittliga kursen under perioden 22 december till den 29 december 2015. Apportegendomen är således värderad till 568 132,32 kr. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Archelon med 24 298,22 kr.

I tillfälle att NMR blir separat listat garanteras säljaren utan vederlag vidare ett innehav om 15 % i NMR efter genomfört IPO (Initial Public Offering) i samband med listning.

Vid eventuell försäljning av NMR/dotterbolaget eller det så kallade Rönnbäcken-projektet innan 2018-12-31 skall säljaren erhålla 10 % av den uppkomna vinsten.

”Det är näst intill unikt att ett litet bolag som Archelon erbjudits möjlighet att förvärva ett projekt av denna storlek och potential. En anledning är att säljaren helt bytt verksamhetsinriktning och nu är ett renodlat europeiskt inkassoföretag. En annan och mer avgörande anledning är givetvis att råvarupriser, och då inte minst nickelpriset, är extremt låga, innebärande att Rönnbäcken i dagsläget inte visar lönsamhet. För vår del handlar det om en ren spekulation i stigande metallpriser. Förvärvet och köpeskillingen kan ytterligare motiveras då det i de köpta bolagen finns andra tillgångar i form av små aktieposter i råvarubolag samt prospekteringsutrustning som tillsammans matchar det överenskomna priset” kommenterar Tore Hallberg, vd i Archelon.

För ytterligare information kontakta Tore Hallberg, vd Archelon AB

Telefon: 031-131190, 0706 237390

E-post: tore.hallberg@archelon.se

Om oss

Verksamhetens övergripande syfte är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Förutom investeringar i andra råvarubolag bedrivs prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer. Syftet är att finna brytvärda mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Dokument & länkar