• news.cision.com/
  • Arctic Paper/
  • Arctic Paper antar koncernstrategi – fokus på utveckling av fyra segment inom den hållbara ekonomin

Arctic Paper antar koncernstrategi – fokus på utveckling av fyra segment inom den hållbara ekonomin

Report this content
Med den nya koncernstrategin för 2030 påskyndar Arctic Paper övergången till att bli ett mer mångsidigt företag med synergier och kompetenser från sin befintliga verksamhet. Med styrkan som premiumproducent av papper och ägare av starka varumärken inom grafiska papper och massa innebär strategin med fyra pelare (4P) att koncernen kommer att investera i två nya områden där hållbarhet och förnybara resurser spelar en nyckelroll - förpackning och energi:
•    Enligt ledningens uppskattningar kommer intäkterna att öka med 25 procent till 2030.
•    För samma period beräknar ledningen att EBITDA växer med cirka 70 procent och EBITDA-marginalen ska nå 15 procent 2030.
•    De totala investeringarna i samtliga fyra pelare är planerade till över 1,5 miljarder PLN för perioden 2022-2030, varav de nya områdena står för cirka 40 procent.
•    Gruppen kommer att nå koldioxidneutralitet senast 2035.
Även om marknaden för grafiska papper har begränsad potential att växa, kommer efterfrågan på massa, innovativa förpackningslösningar och grön energi att fortsätta öka på grund av e-handelsboomen, övergången från plast till mer hållbara lösningar, samt högre priser på energi och utsläppsrätter för koldioxid.
”Premiumpapper kommer att förbli en av våra kärnverksamheter. Tillsammans med vårt innehav i massaproducenten Rottneros har det varit en effektiv hedge på volatila marknader, men vi måste växa och öka våra marginaler. Den nya 4P -strategin för 2030 pekar ut riktningen för koncernen i framtiden”, säger Michał Jarczyński, VD, Arctic Paper S.A.
År 2030 beräknas de nya pelarna förpackning och kraft utgöra cirka 25 procent av intäkterna, massa 30 procent, medan grafiskt papper förblir en viktig del av koncernen som står för 45 procent av intäkterna. 4P-strategin allokerar investeringar till områden baserade på förnybara resurser som knyter an till Arctic Papers nuvarande kompetenser. Tillsammans kommer de fyra pelarna att ge en mer balanserad utveckling då konjunkturcyklerna är olika, men även bättre marginaler och högre lönsamhet.
”Vårt mål är att diversifiera inom snabbt växande områden där vi hittar starka synergier och ökar vår motståndskraft. Vi kommer att utveckla gruppen inom förnybar verksamhet för att hjälpa kunder och samhällen att bli mer miljömässigt hållbara och anpassa sig till den cirkulära ekonomin”, fortsätter han.
Att bekämpa klimatförändringar genom produkter och lösningar baserade på förnybara material och förnybar energi, samtidigt som plast ersätts av massa som är ett förnybart material, är en naturlig del av Arctic Papers nya strategi. För papper och förpackningar är målet att bli koldioxidneutral 2030, och för hela koncernen kommer detta att uppnås år 2035.
”Arctic Paper har ett mångårigt engagemang för hållbarhet. Att bli koldioxidneutral är ett viktigt steg i den riktningen. Den nya strategin kombinerar den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet och värdeskapande genom att driva övergången till den cirkulära ekonomin”, avslutar Michal Jarczyński.
Förpackningar
Förpackningar spelar en viktig roll i moderna samhällen. Papper är ett naturligt, förnybart alternativ till plast och många företag går över till massa- och pappersbaserade förpacknings-lösningar. Arctic Paper lanserade sina första förpackningspapper 2019 och har ett snabbt växande sortiment som beräknas nå 120 000 ton 2030. Dessutom kommer ytterligare investeringar att göras i nya projekt i helägda anläggningar eller joint ventures med industriella partners. Förutom förpackningspapper är barriärpapper och massa- och fiberbaserade förpackningar de områden som lyfts fram i den nya strategin. För 2030 förväntas förpackningsverksamheten nå en årlig intäkt på 800 MPLN.
Energi
Skiftet från fossil till icke-fossil energi är nödvändigt för att uppfylla klimatmålen. Arctic Paper har lång tradition av att investera i förnybara energikällor med ambitionen att bli självförsörjande på grön energi. Biomassa, vattenkraft och solpaneler används vid de tre bruken i dag, vilket resulterat i en minskning av gruppens koldioxidutsläpp med 40 procent under de senaste 15 åren. Baserat på detta arv och med erfarenheten från förnybar energi kommer Arctic Paper att bygga upp ett separat kraftsegment på egen hand eller i samarbete med partners för att bli självförsörjande men också för att sälja energi till tredje part. Koncernen kommer även att vara aktiv inom energihushållning och handel. Genom att investera i grön energi är målet att nå 250 GWh ny kraftproduktion år 2030.
Grafiska papper
Sedan hundratals år är papper basen för pålitlig kommunikation. Idag är Arctic Paper en europeisk tillverkare av premiumpapper med starka varumärken och en ledande position på marknaderna för högkvalitativt bok- och designpapper. Papper kommer att förbli en viktig del av verksamheten. Arctic Paper ska fortsätta utveckla sin position inom stabila, lönsamma nischer på marknaden med hjälp av nya innovativa produkter och kända varumärken. Arctic Paper planerar att modernisera de tre bruken under den strategiska perioden och öka produktionskapaciteten. År 2030 förväntas det grafiska papperssegmentet generera intäkter på 2,2 miljarder PLN.
Massa
Som material baserat på en förnybar resurs spelar massa en nyckelroll i den cirkulära ekonomin. Genom ägandet av 51 procent av den svenska massatillverkaren Rottneros är Arctic Paper väl positionerat för att växa inom hållbar produktion av massa för papper, förpackningar, mjukpapper och tekniska tillämpningar.
För att sammanfatta: Arctic Paper kommer att investera 2022-2030 mer än 600 miljoner PLN inom förpackningar och energi för att diversifiera koncernens verksamhet till fyra pelare, vilket ger 25 procents tillväxt när det gäller intäkterna och bättre marginaler.
4P strategin är tillgänglig på hemsidan: arcticpapergroup.com

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7005

michal.jarczynski@arcticpaper.com

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7054

goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och G. De flesta produkterna säljs via företagets försäljningskontor i Europa. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. 

För mer information besök arcticpapergroup.com

Prenumerera