Arctic Paper S.A., Q2/H1 2023: Fokus på framtida tillväxtmöjligheter på svagare marknad

Report this content
  • Konsoliderad försäljningsintäkt för Q2 uppgick till PLN 836.2mn (EUR1 181.3mn).
  • EBITDA för Q2 uppgick till PLN 68.9mn (EUR1 14.9mn).
  • EBIT för Q2 blev PLN 39.3mn (EUR1 8.5mn) and nettoresultatet PLN 46.9mn (EUR1 10.2mn).
  • Nettoskulden uppgick till PLN -134.1mn (PLN -12.6mn).
  • 2,7 zloty per aktie delades ut i enlighet med utdelningspolicyn.
  • Trots svagare efterfrågan resulterade agil produktionsstyrning och kostnadseffektivitet i en EBITDA-marginal på 8,2 procent.
  • Fokus på långsiktiga strategiska initiativ för att diversifiera mot grön energi och förpackningar.
  • Efter perioden togs beslut om att investera 285 Mkr i energiproduktion i Grycksbo.

1Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppen omvandlats till EUR

“Vi fortsätter att fokusera på att expandera vårt energisegment som ett viktigt steg mot klimatneutralitet och ytterligare framtida intäktsströmmar.”

Michal Jarczyński, CEO

Det andra kvartalet 2023 var en utmanande period då efterfrågan försvagades jämfört med rekordkvartalet förra året, som var ett av de bästa i koncernens historia. I linje med marknaden minskade Arctic Papers intäkter med 36 procent till 836,2 miljoner PLN (1 296,3 miljoner). Vårt kortsiktiga fokus på marginaler i stället för volymer var effektivt och EBITDA nådde 68,9 miljoner PLN (330,1 miljoner) motsvarande en EBITDA-marginal på 8,2 procent. Arctic Papers finansiella ställning är fortsatt mycket stark med en nettoskuld/EBITDA-kvot på -0,19 (-0,02). Den starka balansräkningen är en bra utgångspunkt då vi nu går vidare med nya investeringar i linje med vår långsiktiga strategi att diversifiera inom energi och förpackningar.

För papperssegmentet uppgick intäkterna till 566,7 miljoner PLN (948,6 miljoner) då kunder inom alla segment och på alla marknader fortsatte att minska sina lager, samtidigt som den allmänna ekonomiska aktiviteten också var lägre än motsvarande period förra året. EBITDA nådde 47,6 miljoner PLN (227,2 miljoner). Som ett resultat av vårt adaptiva fokus på marginaler förblev vår intäkt per ton på 5 850 PLN (5 740) medan kapacitetsutnyttjandet i produktionen nådde 55 procent för perioden (99).

Massasegmentet – Rottneros – minskade sin omsättning till 681 miljoner kronor (784) med en EBITDA på 71 miljoner kronor (253), drivet av en utmanande massamarknad och ytterligare prisfall, samtidigt som den starka amerikanska dollarn gynnade marginalerna. Under kvartalet genomfördes reduktioner och effektivitetsförbättringar för att öka konkurrenskraften. Ett långsiktigt avtal för att säkra förnybar energi tecknades.

Joint venture-investeringen med Rottneros i ny produktion av fibertråg i Kostrzyn fortskrider enligt plan med målet att vara i drift under första kvartalet 2024. Intresset för formpressade fibertråg som ett hållbart val tydliggjordes vid utställningen Interpack i Düsseldorf.

Vi fortsätter att fokusera på att expandera vårt energisegment som ett viktigt steg mot klimatneutralitet och som en alternativ framtida intäktsström. Efter periodens utgång har vi beslutat att investera 285 miljoner kronor i en uppgradering av biobränslepannan och ångturbinen i Grycksbo. Först och främst kommer investeringen att öka både energiproduktionen och flexibiliteten; för det andra kommer det att öka produktionen av upp till 50 000 ton träpellets per år. Ett kontrakt tecknades för byggandet av en 16 MW solenergipark i Kostrzyn. Dessutom kommer en solcellsanläggning på 1,2 MW att byggas på taket av bruket i Kostrzyn.

I en tid med inflation och lågkonjunktur i Europa kan återhämtningen av marknaden för grafiskt papper och förpackningsmarknader ta tid. Vi är beredda att hantera en situation där efterfrågan förblir låg och vi kommer att fortsätta fokusera på våra marginaler och anpassa oss därefter. Volatiliteten på massa- och pappersmarknaderna påminner oss om vikten av vår långsiktiga strategiska plan för att diversifiera inom energi och förpackningar, samtidigt som vi behåller våra starka positioner på massa- och pappersmarknaderna. Vi arbetar intensivt med att utveckla framtida tillväxtmöjligheter i linje med 4P-strategin.

Denna information är sådan som Arctic Paper är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-10 17:34 CET.

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7005

michal.jarczynski@arcticpaper.com

Katarzyna Wojtkowiak, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. +48 61 626 2004

katarzyna.wojtkowiak@arcticpaper.com

Arctic Paper koncernen är ett europeiskt företag och en ledande tillverkare av högkvalitativt grafiskt finpapper och pappersmassa, med fokus på tillväxt även inom biobaserade förpackningslösningar och fossilfri energi. Företaget är närvarande med egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawabörsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är huvudägare i den börsnoterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök arcticpapergroup.com  

Prenumerera

Dokument & länkar