Bokslutskommuniké 1 september 1999 - 31 augusti 2000

Report this content

Bokslutskommuniké 1 september 1999 - 31 augusti 2000 Genomförda förvärv gör Arete till en komplett samarbetspartner inom e- business. Ramavtal tecknade med Folksam, SPP och Telia. För hela verksamhetsåret uppvisar koncernen ett resultat efter finansiella poster om 15,1 MSEK (22,1). Omsättningen ökade med 52 procent till 158,4 MSEK (104,4) Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 14,2 MSEK (21,1) Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 9,0 procent (19,5) Resultatet efter finansiella poster blev 15,1 MSEK (22,1) Vinst per aktie efter skatt var SEK 5:42 (8:68) Bokslutskommuniké september 1999 - augusti 2000 Verksamheten Efter en svag inledning på verksamhetsåret har basverksamheten, i första hand Arete it-kompetens, haft en mycket god efterfrågan under perioden mars- augusti. Överkapaciteten i snitt per konsult har minskat från 7 timmar per må- nad under perioden januari-mars till 2 timmar under perioden maj-augusti. Även inom koncernens andra stora segment, Teknisk infrastruktur, har efterfrågan varit mycket god. Arete datastöd har haft full beläggning med långsiktiga åta- ganden hela verksamhetsåret. Arete gör bedömningen att marknadsutsikterna inom dessa segment kommer att vara fortsatt goda. De i Arete ingående webbföretagen Arete websystem och Arete Re:active har ej uppnått lönsamhet enligt förväntan. Inom företaget Arete websystem AB (fd. i- rev Arete) tillsattes under våren en ny ledning. Ett rationaliseringsprogram pågår. Försäljningsinsatserna har intensifierats och har nu lett till en för- bättrad beläggningssituation. Under hösten förväntas ett positivt resultat. Re:active som förvärvades per den 1 juni 2000 bedöms redovisa en positiv re- sultatutveckling under hösten. Vi ser en trend mot att antalet uppdrag som in- tegrerar reklam och webblösningar ökar. Under verksamhetsåret har dotterbolagen i-rev Arete och P2P bytt namn till Arete websystem AB respektive Arete Internet AB. Fametrain Re:active AB har ansökt om namnbyte till Arete Re:active AB. Ramavtal Ett tecken på ökade kundaktiviteter är de ramavtal Arete har tecknat med Folk- sam, SPP och Telia. Redan tidigare har Arete ramavtal med SJ Data och Reger- ingskansliet. Ramavtalen är ett tydligt bevis på ökat förtroende från kunderna samtidigt som Aretes möjligheter till en stabil och långsiktig tillväxt för- stärks. Förvärv Den 1 juni 2000 förvärvades Fametrain Re:active AB, en webb- och reklambyrå i Stockholm med 22 anställda. Med anledning av förvärvet nyemitterade Arete 184 211 aktier, som tillika utgör köpeskillingen inklusive maximala tilläggsköpe- skillingar. Möjligheterna till synergier med övriga bolag inom koncernen är betydande och gemensamma kundprojekt är redan igång. Under verksamhetsåret har även Arete websystem och Arete Internet förvärvats. Erbjudande från TurnIT Den 13 september 2000 offentliggjordes ett erbjudande från TurnIT AB till Are- tes aktieägare att förvärva samtliga aktier i Arete. Erbjudandet innebär att för 100 aktier i Arete erhålls 85 TurnIT-aktier. Aretes styrelse ställer sig positiv till affären och rekommenderar aktieägarna att anta erbjudandet. Arete kommer att inom ramen för affärsområdet TurnIT Consulting bilda basen för konsultverksamheten i Sverige. Arete tillförs de fem nuvarande bolagen inom TurnIT Consulting i Sverige, Ambrosia, AU-Gruppen, Catwalk, Libro Data och Systemering. Det nya Arete kommer att ha cirka 350 konsulter under ett gemensamt varumärke, Arete, och ha marknadsfokusering på finans, telekom och läkemedel. TurnITs svenska konsultverksamhet och Arete kompletterar varandra mycket väl och kommer tillsammans att kunna erbjuda befintliga och nya kunder spjutspets- kompetens inom alla enskilda delar av ett projekt och ansvar för helhetslös- ningar. Ett fullständigt prospekt som beskriver erbjudandet är under framtagande och kommer att distribueras till Aretes aktieägare under vecka 41. Omsättning Aretes omsättning under räkenskapsåret september 1999 - augusti 2000 uppgick till 158,4 MSEK (104,4), vilket är en ökning med 52 procent. Arete fokuserar på segmentet finans (bank/finans/ försäkring). Under perioden har även omsättningsandelen inom segmentet telekom ökat (fördelningen per affärsområde, se diagram). Resultat Aretes rörelseresultat före goodwillavskrivningar för räkenskapsåret var 14,2 MSEK (21,1) och resultat efter finansiella poster uppgick till 15,1 MSEK (22,1). Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 9,0 procent (19,5). Resultatförsämringen jämfört med föregående år beror i första hand på en för- lust i Arete websystem på 6,1 MSEK efter goodwillavskrivningar. Dessutom har efterfrågan generellt i koncernen, i synnerhet under verksamhetsårets första hälft, varit lägre än föregående år. Arete ser nu en positiv utveckling av be- läggnings- och arvodesnivåer. Medarbetare Under räkenskapsåret har 35 personer anställts i koncernen och ytterligare 55 personer har tillkommit via förvärv. Personalomsättningen har varit 16 pro- cent. Bakom den höga siffran döljer sig rationaliseringsåtgärder i Arete web- system. I övrigt har personalomsättningen varit fortsatt låg. Medelantalet an- ställda under verksamhetsåret var 135 personer (82). Antalet anställda i kon- cernen vid verksamhetsårets slut uppgick till 168 personer. Optionsprogram Under räkenskapsåret genomfördes ett optionsprogram för nyanställda. Program- met tecknades av 63 personer och har en löptid på tre år. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick till 66,1 procent (64,9) vid periodens slut. De likvida medlen inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 62,1 MSEK (74,6). För- värvet av verksamheten inom Resco Mälardalen AB (Arete websystem) har givit upphov till en inkråmsgoodwill på 15,1 MSEK. Dotterbolaget Arete Re:active har förvärvats genom en apportemission. Aktierna är upptagna till 20,4 MSEK. Övri- ga investeringar under perioden avser dotterbolaget Arete Internet med 2,0 MSEK och inventarier 3,5 MSEK. Framtidsutsikter Arete bedömer att antalet konsultuppdrag successivt kommer att öka. Speciellt inom koncernens största kundsegmentet, finans, väntas kraftigt ökade IT- investeringar då finanssektorns kunder ska få tillgång till affärskritiska system över Internet. Dessa system kommer att ha en hög integration mellan stordator och Internet. Även teknik inom mobilt Internet kommer i allt högre grad att utnyttjas. Flertalet aktörer konkurrerar nu om marknadens ramavtal och omvandlingstrycket tilltar. Med förvärven av Arete websystem och Arete Re:active har koncernen kompletterat profilen med kompetens inom webb, e-handel och Internet. Arete är därmed en komplett samarbetspartner med kompetens från stordator till Internet. Förvärven har även inneburit att nya kontaktytor hos befintliga och potentiella kunder har öppnats. Från att ha varit en leverantör till de stora bolagens IT-avdelningar har Arete ökat andelen uppdrag och projekt direkt mot verksamhet och företagsledningar. En tydlig trend är också att andelen webbinriktade uppdrag hos de traditionella kundkontakterna ökar markant. För att långsiktigt vara en fortsatt viktig partner till koncernens kunder kommer Arete att utveckla ytterligare områden både genom förvärv och rekryteringar. Prioriterat område är Telekom, och då särskilt mobilt Internet. Inom webbverksamheten kommer åtgärder för effektivisering att vidtagas i syfte att nå en förbättrad lönsamhet. Förslag till aktieutdelning Med hänsyn till det offentliga erbjudandet från TurnIT till Aretes aktieägare har styrelsen valt att skjuta på frågan om aktieutdelning. Separat pressmeddelande kommer att utges senare. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma planeras äga rum tisdagen den 6 februari 2001. Aretes årsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna omkring den 22 december 2000. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på Aretes kontor samt i PDF-format på Aretes hemsida (www.arete.se). Moderbolaget Moderbolagets roll i koncernen är att ansvara för affärsutveckling, samordning av dotterbolagen samt koncernens finansförvaltning. Efter verksamhetsårets slut, den 20 september, har Arete anställt Pernilla Jernberg som informationschef. Pernilla var tidigare verksam inom koncern- staben på Skandia. Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport 3 månader 2000/01, den 20 december 2000 Stockholm den 2 oktober 2000 Anders Hägg VD och Koncernchef För ytterligare information, kontakta: Anders Hägg, Koncernchef, tel. 08-692 93 02 E-post: anders.hagg@arete.se Hemsida: www.arete.se Arete är ett lönsamt IT-konsultbolag med brett tjänsteutbud och djup kompe- tens. Konsulternas erfarenhet sträcker sig från att leda projekt till att ut- veckla system som täcker allt från informationslager till webbgränssnitt. Ba- sen i verksamheten är systemutveckling. Det senaste året har Arete gjort en rad förvärv som stärkt profilen med kompetens inom webb, e-handel och Inter- net. Arete är därmed en komplett samarbetspartner inom e-business. Arete har under den senaste femårsperioden haft en genomsnittlig årlig omsätt- ningsökning med 38 procent med god lönsamhet. Sedan den 15 juni 1999 är Arete AB (publ) noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK Jun - aug Sept - aug 1999/00 1998/99 1999/00 1998/99 Omsättning 40,9 30,1 158,4 104,4 Rörelsens kostnader exklusive -39,7 -26,7 -144,2 -83,3 goodwillavskrivningar Rörelseresultat före goodwillav- 1,2 3,4 14,2 21,1 skrivningar Goodwillavskrivningar -1,2 -0,4 -3,4 -0,7 Rörelseresultat 0,0 3,0 10,8 20,4 Finansnetto 0,6 0,5 4,3 1,7 Resultat efter finansiella poster 0,6 3,5 15,1 22,1 1) Skatt 1,1 0,4 -3,0 -4,8 Periodens/Årets resultat 1,7 3,9 12,1 17,3 KONCERNENS BALANSRÄKNING MSEK 2000-08-31 1999-08-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 63,0 26,7 Materiella anläggningstillgångar 6,1 2,6 Omsättningstillgångar 95,0 96,5 SUMMA TILLGÅNGAR 164,1 125,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 108,5 81,6 Avsättningar 20,2 17,1 Kortfristiga skulder 35,4 27,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 164,1 125,8 KASSAFLÖDESANALYS MSEK Sept 99 - aug 00 Sept 98 - aug 99 Kassaflöde från den löpande -12,3 16,3 verksamheten Kassaflöde från investerings- -20,0 -29,6 verksamheten Kassaflöde från finansierings- -5,5 36,0 verksamheten 2) Förändring av likvida medel -37,8 22,7 NYCKELTAL Sept 99 - aug 00 Sept 98 - aug 99 Rörelsemarginal före good- 9,0 19,5 willavskrivningar, % Avkastning på eget kap, % 12,7 26,0 Avkastning på sysselsatt kap, % 15,8 36,1 Medelantal anställda 135 82 Omsättning per anst, kSEK 1173 1273 Resultat per anst, kSEK 112 270 Soliditet, % 66,1 64,9 Antal aktier vid periodens slut 2 384 210 2 200 000 Medelantal aktier 2 230 702 1 993 807 Vinst per aktie före utspädning 5:42 8:68 , SEK Vinst per aktie efter utspäd- 4:56 6:64 ning, SEK Faktisk skatt för verksamhetsåret sep - aug 1998/99 och 1999/00. Periodens skatt utgör skillnad mellan faktisk skatt för året och tidigare beräknad scha- blonskatt. I bokslutet per 1999-08-31 fanns 45 MSEK placerat i specialinlåning hos bank. I årsredovisningen har detta kapital klassificerats som kortfristig placering, medan det i kassaflödesanalysen behandlas som likvida medel. Under räkenskaps- året har detta kapital placerats om vilket får en kraftig effekt på det redovi- sade kassaflödet. Rensat för denna effekt så uppvisar koncernen ett kassaflöde på -3,4. 998 - aug 1999 - 1,5) investeringar i kortfristiga placeringar. - aug ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar