Delårsrapport 1 september 1999 - 31 maj 2000

Delårsrapport 1 september 1999 - 31 maj 2000 Genomförda förvärv gör Arete till en komplett samarbetspartner inom e- business. För hela perioden uppvisar koncernen ett resultat efter finansiella poster om 14,5 MSEK (18,6). * Omsättningen ökade med 58 procent till 117,5 MSEK (74,3) * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 13,0 MSEK (17,7) * Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 11,1 procent (23,8) * Resultatet efter finansiella poster blev 14,5 MSEK (18,6) * Vinst per aktie efter skatt var SEK 4:73 (6:87) * Efter periodens slut, den 1 juni 2000, förvärvades webb- och reklambyrån Fametrain Re:active AB Delårsrapport september 1999 - maj 2000 Verksamheten Ökningen av efterfrågan på Aretekoncernens tjänster under föregående kvartal har fortsatt under perioden mars till maj. Detta gäller framförallt inom e-handel och webbrelaterade tjänster. Efterfrågan på traditionella stordatortjänster är dock fortsatt låg. Av Aretes konsul- ter är idag drygt 10 procent verksamma inom stordatorområdet. Dessa har full beläggning. Inom Arete it-kompetens och Arete datastöd har efterfrågan varit mycket god under perioden mars-maj. Arete gör bedömningen att marknadsutsik- terna för dessa bolag kommer att vara fortsatt goda. Webbföretaget i-rev Arete AB har den senaste tremånadersperioden inten- sifierat försäljningsinsatserna och ser nu en förbättrad beläggningssi- tuation. För hösten kan ett positivt resultat förväntas. Ramavtal Ett tecken på ökade kundaktiviteter är de ramavtal Arete har tecknat med Folksam, SPP och Telia. Redan tidigare har Arete ramavtal med SJ Data och Regeringskansliet. Ramavtalen är ett tydligt bevis på ökat förtroende från kunderna samtidigt som Aretes möjligheter till en sta- bil och långsiktig tillväxt förstärks. Förvärv Efter perioden, den 1 juni 2000, förvärvades Fametrain Re:active AB, en webb- och reklambyrå i Stockholm med 22 anställda. Med anledning av förvärvet nyemitterar Arete 184 211 aktier, som tillika utgör köpeskil- lingen inklusive tilläggsköpeskillingar. De nyemitterade aktierna mot- svarar 6,9 procent av såväl kapital som röster i Arete efter full ut- spädning. Prognosen för innevarande kalenderår är en omsättning på 17 Mkr och en vinst före skatt om 2 Mkr. Förvärvet ger upphov till en goodwill på 27,7 MSEK. Möjligheterna till synergier med övriga bolag inom koncernen är bety- dande och gemensamma kundprojekt är redan igång. Kunder och projekt Nya samarbeten och kundrelationer har etablerats, både i form av löpan- de konsulttjänster och projekt. Bland annat har Arete fått uppdraget att utveckla en hälsoportal åt Origo, där Arete it-kompetens och Re:active ansvarar för affärsutveckling och framtagande av prototyp. Andra exempel på kunder där Aretes kompetens inom webb och systeminteg- ration efterfrågas är Gocart, Room33, Framfab Innovation, Bidlet och Svenska Lagerhus. Omsättning Aretes omsättning under perioden september 1999 - maj 2000 uppgick till 117,5 MSEK (74,3), vilket är en ökning med 58 procent (fördelning per affärsområde, se diagram). Resultat Aretes rörelseresultat före goodwillavskrivningar för niomånadersperio- den var 13,0 MSEK (17,7) och resultat efter finansiella poster uppgick till 14,5 MSEK (18,6). Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar uppgick till 11,1 procent (23,8). Resultatförsämringen jämfört med föregående år beror i första hand på en förlust i i-rev Arete AB på 4,3 MSEK efter goodwillavskrivningar. Dessutom har efterfrågan generellt varit lägre än föregående år. Före- taget ser nu en positiv utveckling av beläggning och arvoden. Medarbetare Under räkenskapsårets första nio månader har 21 personer anställts i koncernen och ytterligare 33 personer har tillkommit via förvärv. Per- sonalomsättningen har varit 8 procent. Medelantalet anställda under pe- rioden var 127 personer (77). Antalet anställda i koncernen vid perio- dens slut uppgick till 143 personer. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick till 61,7 procent (48,8). De likvida medlen inklu- sive kortfristiga placeringar uppgick till 59,4 MSEK (40,6). Förvärvet av verksamheten inom Resco Mälardalen AB (i-rev) har givit upphov till en inkråmsgoodwill på 13,6 MSEK. Övriga investeringar under perioden avser dotterbolaget P2P med 2 MSEK och inventarier 3,9 MSEK. Omsättningsfördelning per affärsområde: Framtidsutsikter Med förvärven av i-rev och Fametrain Re:active har Arete kompletterat profilen med kompetens inom webb, e-handel och Internet. Arete är därmed en komplett samarbetspartner inom e-business. Förvärven har även inneburit att nya kontaktytor hos befintliga och potentiella kunder har öppnats. Från att ha varit en leverantör till de stora bolagens it- avdelningar har Arete ökat andelen uppdrag och projekt direkt mot verksamhet och företagsledningar. En tydlig trend är också att andelen webbinriktade uppdrag hos de traditionella kundkontakterna ökar markant. Sammantaget innebär detta att Arete alltmer arbetar med systemutveckling inom e-business samt med infrastrukturlösningar. Bedömningen är att Aretes största kundsegment, bank, finans och försäkring, kraftigt ökar sina investeringar på affärskritiska system de närmaste åren. För att långsiktigt vara en fortsatt viktig partner till våra kunder kommer Arete att utveckla ytterligare områden både genom förvärv och rekryteringar. Ett framtida prioriterat område är mobilt Internet. Moderbolaget Moderbolagets roll i koncernen är att ansvara för affärsutveckling, samordning av dotterbolagen samt koncernens finansförvaltning. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké 1999/00, den 2 oktober 2000 Stockholm den 27 juni 2000 Anders Hägg VD och Koncernchef Denna rapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information, kontakta: Anders Hägg, Koncernchef, tel. 08-692 93 02 E-post: anders.hagg@arete.se Hemsida: www.arete.se Arete är ett lönsamt IT-konsultbolag med brett tjänsteutbud och stor kompetens. Konsulternas erfarenhet sträcker sig från att leda projekt till att utveckla system som täcker allt från informationslager tilll webbgränssnitt. Basen i verksamheten är Systemutveckling. Därutöver har Arete tre kompletterande affärsområden: Teknisk infrastruktur, Affärs- system samt Rekrytering och urval. Arete har under den senaste femårsperioden haft en genomsnittlig årlig omsättningsökning med 38 procent med en genomsnittlig vinstmarginal om drygt 18 procent, samtidigt som personalomsättningen har varit låg. Se- dan den 15 juni 1999 är Arete AB noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK Sep - 1999/01998/9 1999/01998/9 1998/9 0 9 0 9 9 Omsättning 41,6 28,1 117,5 74,3 104,4 Rörelsens kostnader exklusive -38,2 -22,1 -104,5 -56,6 -83,3 Rörelseresultat före goodwil- 3,4 6,0 13,0 17,7 21,1 Goodwillavskrivningar -0,9 -0,1 -2,2 -0,3 -0,7 Rörelseresultat 2,5 5,9 10,8 17,4 20,4 Finansnetto 0,5 0,2 3,7 1,2 1,7 Resultat efter finansiella 3,0 6,1 14,5 18,6 22,1 1) Skatt -0,9 -1,7 -4,1 -5,2 -4,8 Periodens/Årets resultat 2,1 4,4 10,4 13,4 17,3 KONCERNENS BALANSRÄKNING 2000-05-31 1999-05-31 1999-08-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggnings- 41,9 27,4 26,7 Materiella anläggnings- 5,9 2,7 2,6 Omsättningstillgångar 92,2 68,2 96,5 SUMMA TILLGÅNGAR 140,0 98,3 125,8 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 86,4 48,0 81,6 Avsättningar 19,1 16,1 17,1 Kortfristiga skulder 34,5 34,2 27,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH 140,0 98,3 125,8 KASSAFLÖDESANALYS MSEK Sept 99 - Sept 98 -Sept 98- aug Kassaflöde från den löpan- -14,7 11,0 16,3 Kassaflöde från investe- -19,5 -28,0 -29,6 Kassaflöde från finansie- -5,8 5,9 36,0 Förändring av likvida me- -40,0 -11,1 22,7 NYCKELTAL Sept 99 - Sept 98 -Sept 98- aug Rörelsemarginal före good- 11,1 23,8 19,5 Avkastning på eget kap, % 12,4 30,2 Avkastning på sysselsatt 36,8 Medelantal anställda 77 Omsättning per anst, kSEK 964 Resultat per anst, kSEK 242 Soliditet, % 48,8 Antal aktier vid periodens 2 1 Medelantal aktier 2 1 Vinst per aktie före ut- Vinst per aktie efter ut- 6:35 1) Beräknad schablonskatt för perioderna. Faktisk skatt för verk- samhetsåret sep - aug 1998/99. 2) I bokslutet per 1999-08-31 fanns 45 MSEK placerat i specialin- låning hos bank. I årsredovisningen har detta kapital klassifice- rats som kortfristig placering, medan det i kassaflödesanalysen behandlas som likvida medel. Under perioden har detta kapital placerats om vilket får en kraftig effekt på det redovisade kas- ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar