Arise accelererar den gröna omställningen med ny tillväxtplan

Report this content

Arise AB (publ) (”Arise”) presenterar härmed sin tillväxtplan fram till 2025.

Den förestående utfasningen av fossil energi och snabba teknikutvecklingen inom energiområdet utgör ett paradigmskifte för konsumtion av förnybar el. Konsumtionen av förnybar el förväntas öka dramatiskt under 2020- och 2030-talen. Investeringsviljan inom förnybar energi har aldrig varit större.

För att maximalt ta tillvara på ovan potential har Arise formulerat nedan tillväxtplan till 2025.

Internationell expansion och diversifiering av utvecklingsportfölj

  • Satsning på storskaliga solkraftprojekt i nya geografier, bland annat i Polen och Storbritannien
  • Fortsatt fokus på vindprojekt i tidiga faser och olika geografier

Förverkliga 3-5 TWh[1] ny grön elproduktion

  • Erbjuda finansiella partners att investera i plattformar för grön elproduktion med attraktiv avkastning
  • Detta maximerar Arise finansiella utväxling av projektportföljen genom högre utvecklingsvinster och förvaltningsintäkter
  • Arise kommer att behålla minoritetsandelar i dessa plattformar men skapar samtidigt flexibilitet att såväl sälja hela projekt som att själva finansiera hela projekt

Tre segment redovisas - Development, Production och Solutions

  • Solutions särredovisas i nytt affärsområde innehållande projektledning, förvaltning samt nya tjänster, vilket bidrar till att öka bolagets transparens
  • Affärsområdet ska bidra positivt till bolagets tillväxt och lönsamhet samt stärka övriga affärer

Arise har en stark historik av att utveckla, sälja och förvalta vindkraft i framförallt Sverige. Totalt har bolaget förverkligat nästan 1 000 MW ny vindkraft sedan starten. Med en stark bas i befintlig verksamhet är bolaget nu redo att ta sitt kunnande ut på nya marknader för att realisera bolagets fulla potential. I ett första steg pågår dialoger med ett antal aktörer i Polen såväl som i Storbritannien i syfte att säkra projekträttigheter för solkraft. Parallellt med denna internationella expansion kommer fokus fortsatt att vara på vindprojekt i tidiga faser, i olika geografier. Andra marknader och teknikområden kommer löpande att utvärderas.

Bolaget räknar med en utbyggnadstakt om över 300 MW per år i snitt fram till och med 2025, vilket förväntas skapa substantiella värden. För att förverkliga detta kommer bolaget bland annat att bjuda in finansiella partners att investera i plattformar för grön elproduktion, vilka förvaltas av Arise. Samtidigt är ambitionen att Arise över tid ska kvarstå med minoritetsandelar i dessa. Våra befintliga egna parker omfattas av samma ambition.

Genom internationell expansion och breddning in i solkraft kommer både hög tillväxttakt och diversifiering att kunna realiseras. Bolaget avser att löpande optimera sitt egna innehav av förnybar produktion i syfte att skapa bästa möjliga utväxling vad avser lönsamhet, tillväxt, diversifiering och kapitalstruktur. Detta ger möjlighet till utdelning i framtiden även om tillväxt och måttlig belåning kommer att premieras i det korta perspektivet.

I år räknar vi med att avyttra Ranasjö- och Salsjöhöjden i sin helhet (cirka 240 MW) samt fatta investeringsbeslut om att bygga Lebo (cirka 30 MW). Inom ramen för denna tillväxtplan kan Lebo initialt komma att finansieras av bolaget i syfte att maximera flexibilitet och värdeskapande.

”Energiomställningen öppnar upp enorma möjligheter. Vi har ett starkt utgångsläge i kraft av vår attraktiva projektportfölj och våra produktionstillgångar. Organisationen har en hög kapacitet och kommer stärkas ytterligare framöver. Arise har en spännande tillväxtresa framför sig under vilken ett betydligt större bolag kommer att ta form”, säger Daniel Johansson, verkställande direktör för Arise.

Halmstad den 26 mars 2021
ARISE AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 13.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

[1] Årlig produktionskapacitet

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar