Arise genomför framgångsrikt en refinansiering

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Arise AB, (”Arise” eller ”Bolaget”), har idag framgångsrikt emitterat en ny treårig senior säkerställd grön obligation om 650 miljoner kronor (ISIN SE0010920900) med en ränta motsvarande 3 månaders STIBOR + 4,50 procent årlig ränta, (”Obligationen”). Obligationen förfaller i mars 2021.

Obligationen var övertecknad efter att ha väckt ett stort intresse hos ett antal framstående institutionella investerare, kreditfonder och enskilda personer huvudsakligen från Norden. Obligationen har tilldelats omdömet GB1 (Excellent) av Moodys vilket även har varit ett viktigt inslag för många investerare. Arise planerar att ansöka om notering av Obligationen på Nasdaq Stockholm.

Arise kommer att använda intäkterna från obligationsemissionen, tillsammans med Bolagets egna medel samt ett banklån om 175 miljoner kronor från DNB Sweden AB, till att refinansiera sin utestående seniora säkerställda gröna obligation om 951,5 miljoner kronor som förfaller i april 2019 (ISIN SE0005906849). Refinansieringen sänker Bolagets bruttoskuld, förbättrar viktiga kreditnyckeltal och förlänger löptiden för Bolagets krediter.

Refinansieringen möjliggör för Arise att rikta fullt fokus mot att öka tillväxten i Bolagets projektutvecklingsverksamhet och förvaltningsaffär. Bolaget planerar att sälja två projekt under 2018 samtidigt som åtgärder vidtas för att ytterligare stärka Bolagets projektportfölj och Bolagets position inom förvaltning i den växande vindkraftsmarknaden i Norden.

Med en minskad och långsiktigt hållbar skuldnivå avseende Bolagets vindkraftsparker kommer ett fokus i denna verksamhetsgren i större utsträckning kunna riktas mot att implementera olika värdeskapande åtgärder, vilket innefattar åtgärder för att öka den tekniska och ekonomiska livslängden av vindkraftsparker, ytterligare produktionsoptimering och åtgärder för att minska den riskjusterade löpande underhållskostnaden genom att fortsätta med införandet av den nya servicestrategin i alla vindkraftparker.

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Arise AB
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl 09.00 CET.    

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.  

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se, www.arise.se
   

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör varken ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande att förvärva värdepapper utgivna av Arise av vad slag de än må vara i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olagligt. Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Japan eller Australien, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Arise och Sole Bookrunner att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Arise avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar