Arise kallar till förtida inlösen av obligationen som förfaller 2019

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Arise AB (publ), (”Arise” eller ”Bolaget”), meddelar att Bolaget kommer att lösa in samtliga utestående obligationer i Bolagets seniora säkerställda gröna obligation om 951,5 miljoner kronor (ISIN SE0005906849) som förfaller till betalning i april 2019, (”Obligationen”), i syfte att refinansiera Obligationen.

Arise kommunicerade den 23 februari 2018 sin avsikt att emittera ett nytt obligationslån om 650 miljoner kronor, (”Nya Obligationen”), i syfte att refinansiera Obligationen. Arise meddelar att Bolaget nu beslutat att till fullo lösa in Obligationen i förtid i enlighet med villkoren för Obligationen, (”Obligationsvillkoren”). Förtida inlösen kommer att ske den 23 mars 2018 med avstämningsdag den 16 mars 2018. Inlösenbeloppet motsvarar 100 procent av nominellt belopp per utestående obligation under Obligationen jämte upplupen och obetald ränta i enlighet med Obligationsvillkoren.

Bolagets förtida inlösen är villkorad av att en eller flera finansieringstransaktioner slutförs med villkor som Arise bedömer som acceptabla och som ger en tillräcklig likvid för att lösa in Obligationen till fullo. De planerade finansieringstransaktionerna består av emittering av den Nya Obligationen med en löptid om tre år för vilken teckningsåtaganden inhämtats för hela beloppet, ett banklån om 100 miljoner kronor från DNB Sweden AB (pari passu och som delar säkerhet med Nya Obligationen), ett banklån om 75 miljoner kronor från DNB Sweden AB och med egna tillgängliga medel.

För den planerade nya seniora säkerställda obligationen om 650 miljoner kronor har teckningsåtaganden inhämtats för hela beloppet från ett konsortium av investerare, inklusive DNB Bank ASA.

Arise har gett DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, i uppdrag att agera som Sole Bookrunner i den planerade emissionen av den nya seniora säkerställda obligationen.

I samband med förtida inlösen kommer Obligationen att avnoteras från Nasdaq Stockholm.
 

Halmstad den 9 mars 2018
ARISE AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Arise AB
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
 

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl 09.30 CET

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.  

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arise.se, www.arise.se

  

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör varken ett erbjudande att sälja eller ett erbjudande att förvärva värdepapper utgivna av Arise av vad slag de än må vara i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olagligt. Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Japan eller Australien, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Arise och Sole Bookrunner att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Arise avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar