Delårsrapport 1 januari–30 juni 2020

Report this content

ANDRA KVARTALET (1 april–30 juni 2020)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 30 (67) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 (9) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12 (-10) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -28 (-30) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -27 (-29) mkr motsvarande -0,80 (-0,87) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 6 (98) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 75 (73) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 175 (394) SEK/MWh, fördelat på el 156 (313) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 19 (81) SEK/MWh.

FÖRSTA halvåret (1 januari–30 juni 2020)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 80 (148) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 32 (49) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till 32 (-223) mkr.
 • Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till -6 (11) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -6 (-261) mkr.
 • Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -35 (-33) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -35 (-324) mkr.
 • Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till -34 (-30) mkr och inkl. intressebolag till -34 (-317) mkr motsvarande -1,01 (-9,48) kr per aktie före utspädning och -1,01 (-9,40) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 16 (139) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 199 (175) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 262 (441) SEK/MWh, fördelat på el 206 (342) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 56 (99) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Efter en fördjupad teknisk analys gjord av tredje part kommer den förväntade ekonomiska livslängden för bolagets egna vindkraftparker att öka från i genomsnitt 25 år till cirka 30 år. Detta förväntas resultera i att avskrivningar på årsbasis minskar med cirka 9 mkr med start från och med augusti 2020.

Halmstad den 17 juli 2020

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar