Delårsrapport 1 januari–30 juni 2021

Report this content

ANDRA KVARTALET (1 april–30 juni 2021)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 36 (30) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12 (6) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6 (-12) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt och rapporterat resultat före skatt uppgick till -10 (-28) mkr respektive -6 (-28) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 (-27) mkr motsvarande -0,16 (-0,80) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 12 (7) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 61 (75) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 420 (175) SEK/MWh, fördelat på el 415 (156) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 5 (19) SEK/MWh.
 • Avtal ingicks rörande avyttring av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, till The Renewables Infrastructure Group Limited (“TRIG”) och fonder förvaltade av InfraRed (”InfraRed”)

FÖRSTA halvåret (1 januari–30 juni 2021)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 82 (80) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34 (32) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 (-6) mkr.
 • Jämförbart resultat före skatt och rapporterat resultat före skatt uppgick till -7 (-35) mkr respektive -10 (-35) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 (-34) mkr motsvarande -0,27 (-1,01) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 27 (17) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 143 (199) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 444 (262) SEK/MWh, fördelat på el 435 (206) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 10 (56) SEK/MWh.
 • Arise presenterade en tillväxtplan fram till 2025, innehållande geografisk expansion, solkraft samt möjligheten att bjuda in investerare i bolagets befintliga produktion såväl som möjligheten att äga minoritetsandelar i framtida driftsatta vindkraftprojekt.
 • Daniel Johansson meddelade styrelsen att han önskar sluta som VD för Arise. Daniel kommer att stå till bolagets förfogande under sex månader. Per-Erik Eriksson utsågs fr.o.m. den 21 juli till tillförordnad VD intill dess att ny VD har rekryterats.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Försäljningen av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, genomfördes vilket förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 135 miljoner under åren 2021 till 2024, varav cirka SEK 45 miljoner under tredje kvartalet 2021.
 • Arise och Hällefors Tierp Skogar ingick ett partnerskap för att stärka elförsörjningen av Mellansverige. Inom ramen för partnerskapet har ett avtal ingåtts som ger Arise exklusiva rättigheter att utveckla vindkraftsprojekt på berörda marker. Potentialen bedöms uppgå till mer än 1 500 MW ny vindkraft. Gemensamt för områdena är att de är belägna i elprisområde 3 och att de potentiellt kan stärka upp elförsörjningen i en del av landet som ligger nära storstäderna Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro, där det långsiktiga elbehovet är stort.
   

Halmstad den 20 juli 2021
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
 

Denna information är sådan information som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se
  

Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar