Kallelse till årsstämma 2014

Aktieägarna i Arise AB (publ) (”Arise”), org. nr 556274-6726, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, 302 43 Halmstad.

Kallelse

Fullständig kallelse bifogas nedan samt finns tillgänglig på Arise hemsida www.arise.se. Fullständig kallelse kommer även att införas i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2014. Att kallelse har skett annonseras samma dag i Svenska Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på Arise huvudkontor och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014, dels anmäla sig och uppgift om eventuellt antal biträden senast tisdagen den 29 april 2014, helst före kl. 16.00, via e-mail till
info@arise.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 035 20 20 900, per fax 035 22 78 00, eller per post till Arise AB (publ), Bolagsstämma, Box 808, 301 18 Halmstad.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuellt antal biträden anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Arise för att skapa underlag för röstlängden. Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.arise.se och på huvudkontoret i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 29 april 2014. Det innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren eller banken om sin önskan att få tillfällig ägarregistrering (s.k. rösträttsregistrering).

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övriga fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Halmstad och på bolagets hemsida www.arise.se senast från och med tisdagen den 15 april 2014. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordning

 5. Val av en eller två justeringsmän

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott

 8. Anförande av VD

 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2013 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

 10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

 11. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

 14. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden etc

 15. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

 16. Instruktion för valberedning

 17. Förslag om incitamentsprogram med syntetiska optioner

 18. Fastställande av ersättningspolicy

 19. Bemyndigande för emission av aktier

 20. Bemyndigande återköp av egna aktier

 21. Bemyndigande för överlåtelse av egna aktier

 22. Övriga ärenden

 23. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Pehr G Gyllenhammar utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel om 1 266 074 kkr balanseras i ny räkning.

Punkt 13
Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utses. Ledamöterna föreslås väljas för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget väljs för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014.

Punkt 14
Valberedningen föreslår att sammantaget arvode till styrelsen och dess utskott utgår med totalt 1 425 000 kronor (tidigare högst 2 500 000 kronor). 625 000 kronor (1 000 000 kronor föregående år) avser arvode till ordföranden och 250 000 kronor (oförändrat sedan föregående år) till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslås utgå med sammantaget 250 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 100 000 kronor och övrig ledamot 75 000 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode utgå med sammantaget 50 000 kronor (varav dess ordförande uppbär
50 000 kronor).

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15
Valberedningen föreslår omval av Joachim Gahm, Maud Olofsson och Peter Nygren som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen nyval av Jon Brandsar och Peter Gyllenhammar. Pehr G Gyllenhammar har avböjt omval. Valberedningen förslår nyval av Joachim Gahm som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på www.arise.se.

Jon Brandsar, född 1954, var tidigare ledamot i Arise mellan 2008-2013. Jon Brandsar är vice verkställande direktör för vindkraft och teknik i Statkraft AS med ansvar för land- och havsbaserad vindkraft, fjärrvärme, innovation samt småskalig vattenkraft. Jon Brandsar har tidigare varit bl.a. koncernchef för Trondheim Energiverk mellan 2002-2003, teknisk chef för Statkraft (1995-2002) samt avdelningschef för Statkraft Engineering (1994-1995) och ABB (1977-2004). Jon Brandsar är utbildad elingenjör från GIH Gjøvik (1977).

Peter Gyllenhammar, född 1953, är bland annat styrelseordförande i International Fibres Group AB, samt styrelseledamot i bland annat Bronsstädet AB, Galjaden Fastigheter AB och har tidigare varit styrelseledamot i bland annat Catella AB (publ) (2008-2012). Peter Gyllenhammar är arbetande ägare i Bronsstädet AB.

Vid årsstämman 2013 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsbolag för tiden intill den årsstämma som hålls under 2014. Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2014.

Punkt 16
Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering, vilken föreslås bestå av fem ledamöter, vilka är representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Punkt 17
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut att utge, erbjuda och överlåta högst 140 000 syntetiska optioner till koncernledningen (sju personer) i Arise och dess koncern. Optionsprogrammet är villkorat av årsstämmans godkännande i maj 2014.

Varje syntetisk option ger rätt att den 10 januari 2017 få en kontant utbetalning från Arise motsvarande mellanskillnaden mellan å ena sidan marknadsvärdet för en aktie i Arise vid inlösentidpunkten och å andra sidan det i förtid fastställda värdet om 25 kronor. Mellanskillnaden ska dock högst kunna uppgå till 40 kronor (tak). Den totala kostnaden i anledning av erbjudandet beräknas uppgå till högst ca 5,6 mkr, beräknat på maximal utbetalning om 40 kronor per option. Det i förtid fastställda värdet 25 kronor motsvarar 125 procent av den för aktier i Arise på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymviktade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från den 16 december 2013 till den 3 januari 2014. Premien för varje syntetisk option uppgår till 3,04 kronor och motsvarar optionens marknadsvärde enligt Black&Scholes och vedertagna antaganden.

Varje person i koncernledningen har rätt att teckna 20 000 syntetiska optioner. Sista dag för anmälan för att delta i optionsprogrammet med syntetiska optioner var den 18 februari 2014. Överteckning har inte skett.

Då optionerna i programmet är syntetiska och några aktier inte ges ut, leder programmet inte till någon utspädning i Arise eller dess koncern. Övriga medarbetare i Arise har erbjudits ett treårigt optionsprogram med syntetiska optioner på huvudsakligen samma villkor som för koncernledningen.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär bl.a. en fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning om högst en tredjedel av årlig fast lön för ledande befattningshavare. Rörlig ersättning ska huvudsakligen baseras på bolagets resultat. I årsredovisningen för 2013 anges totala ersättningar och förmåner till ledningen under 2013.

Punkt 19

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt, eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsens bemyndigande ska även omfatta rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas för förvärv eller strukturaffärer i branschen.

Punkt 20

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ OMX ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärvas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Punkt 21

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttring ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ OMX ska avyttring ske till gällande börskurs.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut i frågor under punkterna 19 -21 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 33 428 070. Bolaget har vid denna tidpunkt 54 194 egna aktier.

Halmstad i april 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise AB, 0706 300 680

Leif Jansson, Investor Relations, 0707 340 554

Informationen är sådan som Arise AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2014 kl. 16.30.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.         

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar