Per- Erik Eriksson utsedd som VD i nytt dotterbolag inom Arise koncernen

Projektet Jädraås är inte bara norra Europas största landbaserade vindkraftprojekt, utan också en milstolpe i utvecklingen av Arise Windpower AB (”Bolaget”). Projektet har framgångsrikt utvecklats och till hälften sålts vidare till Platina Partners. I tillägg till de vinster som parken förväntas generera från löpande elproduktion har Arise erhållit goda vinster i och med försäljningen av delar av projektet. Därtill erhåller Bolaget ersättning för projektledning under byggtiden samt för förvaltning av anläggningen när den väl är i drift.

Bolaget ser nu stora möjligheter att utveckla konceptet ytterligare och erbjuda även andra investerare delägande i större vindkraftsparker. Konceptet leder till att vinster och kassaflöden kan erhållas tidigare i vindkraftprojekten och är därmed ett komplement till nuvarande affärsmodell omfattande ett renodlat ägande av vindkraftparker och en mer långsiktig intjäning.

Bolagets mål är att årligen uppföra ett större projekt omfattande minst 100 MW, projekt vilka till delar kan säljas av, samt ytterligare ett antal mindre projekt om sammanlagt 50 till 100 MW vilka i sin helhet behålles.

För att tydliggöra konceptet startas dotterbolaget Arise Joint Ventures AB (”Arise JV”) med Per- Erik Eriksson som VD.

Per- Erik har lång erfarenhet inom energiområdet bl.a. från projektledning av större projekt och marknadsrelaterade frågor. Han kommer närmast från SCA koncernen där han varit globalt energiansvarig.

Per-Erik tillträder sin befattning under hösten. 

Halmstad den 3 juli 2012

ARISE WINDPOWER AB (publ)

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2012 kl 14.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

Om Arise Windpower
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation. Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar