Valberedningens förslag inför årsstämman i Arise AB (publ)

Inför årsstämman i Arise AB (publ) den 3 maj 2018 föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Jon Brandsar, Joachim Gahm, Peter Gyllenhammar och Maud Olofsson. Valberedningen föreslår även att Joachim Gahm omväljs som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på Arise hemsida.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen även omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2018.

Valberedningens övriga förslag till beslut vid årsstämman 2018 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedningen består av Johan Claesson (CA Fastigheter m.fl.), Bengt Hellström (Tredje AP-fonden), Jan Barchan (Briban Invest), Peter Gyllenhammar (för egen del samt bolag) samt styrelsens ordförande Joachim Gahm.

Halmstad den 31 januari 2018

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 11.00 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar