Delårsrapport jan - mars 2003

Delårsrapport jan - mars 2003 Ark Travel redovisar vikande lönsamhet · Ark Travels omsättning under det första kvartalet 2002 uppgick till 218,6 ( 129,0 ) Mkr vilket motsvarar en ökning med 69 %. · Resultat efter finansnetto uppgick till -2,9 ( 0,4 ) Mkr. · Resultat per aktie uppgick till -1,14 ( 0,16 ) kr. · Ark Travels styrelse föreslår att en utdelning på 0,50 kr per aktie ( 1,50 kr) skall utgå för räkenskapsåret 2002. Detta är Ark Travel Ark Travel är noterat på Aktietorget. Företaget, som bildades 1982, är en ledande svensk fullservicebyrå för affärs- och konferensresor över hela världen. Affärsidén är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster till svenska affärsreseköpare med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. Ark Travels vision är att vara det självklara förstahandsvalet för svenska affärsreseköpare med höga kvalitetskrav. Omsättning och resultat Koncernens omsättning ökade med 69% och uppgick under perioden till 218,6 mkr (129,0 mkr). Ökningen är direkt hänförlig till förvärvet av A&L Travel Support AB som skedde i december 2002. Omsättningen för perioden exkluderat den förvärvade verksamheten uppgick till 126,8 mkr (129,0 mkr). Den externa omsättningen under perioden fördelat per segment uppgick till 176,8 mkr för Affärsresor, 41,8 mkr för Grupp- och konferensresor samt 0 mkr för Facilitate. Resultatet efter finansnetto uppgick till -2,9 mkr (0,4 mkr). Verksamheten Den redan tidigare hårdnande konkurrensen i affärsresemarknaden utsätts nu för flera sammanfallande påfrestningar som påverkar bolagets omsättning och resultat negativt. En allmänt minskad tillväxttakt i näringslivet minskar resandet i Sverige och internationellt. Terrorhot och Irakkriget bidrar direkt till ett minskat resande, och den fortsatta uppmärksamheten om utbredningen av SARS accentuerar det redan svaga marknadsläget. Ytterligare åtgärder för att minska rörelsens kostnader har vidtagits under april månad. Internt fortsätter arbetet med att genomföra samordningsarbetet efter förvärvet av A&L Travel Support. Rationaliseringsåtgärder i form av personalminskningar och gemensamma systemplattformar genomförs samtidigt som andra volymfördelar i form av mer lönsamma leverantörsavtal kommer att realiseras under innevarande år. Överföringen av bolagens administrativa funktioner inom IT, administration, inköp och ekonomi till det nya dotterbolaget Facilitate, bedöms resultera i ytterligare besparingar. Fullt ekonomiskt genomslag av samordningsprogram och vårens besparingsinsatser beräknas kunna realiseras under andra och tredje kvartalet i år. På en extra bolagsstämma den 10 december 2002 beslutades om en ökning av aktiekapitalet med högst 387.741 kronor genom nyteckning av högst 387.741 aktier att tecknas under perioden 14 januari -28 januari 2003 till en emissionskurs om 13,50 kr per aktie. Emissionen fulltecknades. Den extra bolagsstämman beslutade också om genomförande av ett optionsprogram riktat till anställda inom Ark Travel-koncernen vilket fulltecknades i januari 2003. Optionsprogrammet omfattar 80.000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en kurs av 25 kr per aktie. Teckning av aktier kan ske mellan den 15 november och 15 december för respektive åren 2003, 2004 och 2005. Vid fullt utnyttjande beräknas utspädningen bli 3,9% beräknat på totala antal aktier efter den nyemission som genomfördes i januari 2003. Investeringar För att möta en ökande konkurrens och framtida tillväxt, har investeringar gjorts i ett nytt mid- och backofficesystem. Dessutom har en satsning gjorts på senaste teknik inom fast telefoni. Under senare delen av perioden har Stockholmsverksamheten även flyttat till nya lokaler innebärande investeringar i kontorsinventarier samt i förbättringskostnader på annans fastighet. Nettoinvesteringarna under de tre första månaderna uppgick till 3,2 mkr (0,5 mkr). Företagsflytten har härutöver belastat periodens resultat med -0,7 mkr, vilket ingår i övriga externa kostnader. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel ökade med 3,6 mkr (-4,2 mkr) under perioden och uppgick vid periodens utgång till 12,0 mkr (2,5 mkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 mkr (-3,7) Mkr. Den räntebärande nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 5,1 mkr jämfört med 5,2 mkr vid periodens ingång. Koncernens soliditet uppgick till 20% (37 %) och det egna kapitalet till 22,2 mkr ( 22,8 mkr). Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 119 (65), varav 86% (84 ) % arbetar inom försäljning. Moderbolaget Moderbolagets omsättning vilken i sin helhet är koncernintern uppgick under perioden till 0,3 mkr (0 mkr). Resultatet efter finansnetto under perioden uppgick till -0,6 mkr (-0,1 mkr). Vid periodens utgång uppgick den räntebärande nettokassan till 0,7 mkr jämfört med -5,0 mkr vid periodens ingång samtidigt som soliditeten uppgick till 91,8% jämfört med 65%. Bolagets nettoinvesteringar uppgick under perioden till 0 mkr (0 mkr). Utsikter Den totala marknaden väntas minska under resten av året. Enligt Luftfartsverkets statistik har antal passagerare inom flygtrafiken minskat för perioden januari-mars 2003 med 4 procent jämfört med samma period 2002. Under mars månad minskade antalet passagerare till utrikes destinationer med 10 procent. Luftfartsverket bedömer att nedgången för helåret 2003 kommer att vara 10 procent jämfört med 2002. Samtidigt skall understrykas att extraordinära omvärldsförutsättningar som terrorhot, Irakkriget och SARS innebär att varje prognos om framtida resande måste betraktas som osäker. Ark Travels bedömning är att en återhämtning i resemarknaden kräver dels en allmän konjunkturförbättring och dels att de osäkerhetsfaktorer som för närvarande präglar omvärlden mildras. Förvärvet av A&L Travel Support har samtidigt stärkt Ark Travels konkurrenskraft, och kostnadsbesparingar och andra samordningsvinster väntas förbättra både marknadsandelar och bolagets kostnadsläge. Affärsresemarknaden i sin helhet bedöms dock vara fortsatt svag vilket även för den kommande sexmånadersperioden inverkar negativt på företagets omsättningsutveckling. Förvärvet av A&L Travel Support har samtidigt väsentligt stärkt Ark Travels marknadsposition och strukturella förutsättningar för långsiktig tillväxt och lönsamhet. En stark regional organisation ökar nu företagets konkurrenskraft samtidigt som de skalfördelar förvärvet medfört möjliggör betydande besparingar och samordningsvinster. Ett flertal nya stora kundengagemang har tecknats under året samtidigt som de samordningsvinster från sammanslagningen och det under mars och april initierade kostnadsbesparingsprogrammet väntas ge betydande minskningar av kostnadsmassan. Styrelsen och ledningen bedömer därför Ark Travels förutsättningar som goda, trots en mycket svag marknad, att visa på bättre resultat än resemarknaden som helhet. Det utdelningsförslag om 0,50 kronor per aktie som tidigare presenterats avviker från den antagna utdelningspolicyn, men skall ses som ett uttryck för styrelsen och ledningens bedömning att resultatet för innevarande år förväntas bli bättre än helåret 2002. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation nr 20. Redovisningsprinciperna i denna delårsrapport är oförändrade i jämförelse med Ark Travels senaste årsredovisning. Redovisningsrådet rekommendation RR 25, rapportering för segment, har inte inneburit någon förändring av redovisningen. Koncernens primära segment är rese- och facilitatetjänster med Sverige som marknad. De sekundära segmenten utgörs av Affärsresor, Grupp- och konferensresor samt Facilitate. Övrig ekonomisk information: · Bolagsstämma för 2002 den 5 maj 2003, kl 18.00 i bolagets lokaler på Norrtullsgatan 12 A i Stockholm · Halvårsrapport 2003 den 19 augusti 2003 · Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2003 den 30 oktober 2003 · Bokslutskommuniké för 2003 i början av mars månad 2004 Stockholm, den 29 april 2003 Styrelsen för Ark Travel AB (publ) Denna rapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00420/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00420/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ARK Affärsresekonsulterna Resebyrå AB grundades 1982. Noterat på AktieTorget dec 1999. Vår affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster till konkurrenskraftiga priser.

Dokument & länkar