Fortsatt positivt resultat för Ark Travel

Report this content

Fortsatt positivt resultat för Ark Travel ·Resultat efter finansnetto under de nio första månaderna 2002 uppgick till 1,3 mkr (5,0 mkr) ·Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,54 kr (2,26 kr). ·Ark Travels omsättning under de nio första månaderna 2002 uppgick till 360,7 mkr (392,8 mkr). ·Omsättningen under det tredje kvartalet 2002 uppgick till 104,9 mkr ( 105,6 mkr) och resultatet efter finansnetto var -0,6 mkr (0,1 mkr). ·Ark Travel har förvärvat 14% andel i Resejouren Travel Development Services AB. Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen under de första nio månaderna 2002 uppgick till 360,7 mkr (392,8 mkr). Resultatet efter finansnetto för samma tidsperiod uppgick till 1,3 mkr (5,0 mkr). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,54 kr (2,26 kr). Omsättningen under det tredje kvartalet 2002 uppgick till 104,9 mkr (105,6 mkr) och resultatet efter finansnetto uppgick till -0,6 mkr (0,1 mkr). Den fördjupade lågkonjunkturen fortsätter att påverka resebranschen. Ark Travels omsättningsminskning för perioden motsvarar den generella nedgången på marknaden med drygt 8% (källa: SRF). Moderbolaget Moderbolagets omsättning för de första nio månaderna uppgick till 0 mkr (0 mkr). Resultatet efter finansnetto under perioden uppgick till -0,4 mkr (-0,4 mkr). Nuläge och utsikter Ark Travel bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen, främst inriktad mot svenska affärsresenärer. Ark Travels affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva resetjänster till svenska affärsreseköpare med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. Visionen är att vara det självklara förstahandsvalet för svenska affärsreseköpare med höga kvalitetskrav. Affärsresemarknaden präglas för närvarande av en allt hårdare konkurrens, där pris och mer detaljerade avtal med köparna blivit allt vanligare instrument för att knyta kunder till sig. Biljettpriset för affärsresebiljetter har minskat med ca 5% under perioden (källa: Luftfartsverket). Utvecklingen inom affärsområdet grupp- och konferensresor visar på en ökad efterfrågan, medan snittpriset per arrangemang är lägre än föregående år. Ett flertal flygbolag har fortsatta problem med lönsamheten vilket har resulterat i indragna linjer, förändrad prisstruktur och distributionsstrategi. Under perioden har SAS inlett diskussioner med resebyråerna samt Svenska Resebyråföreningen (SRF) om en nettoprissättning från årsskiftet, vilket betyder att alla provisioner för resebyråerna som återförsäljare försvinner. Från och med 2003 kommer SAS, på samma sätt som resebyråerna, ta ut ett arvode av kunderna för de tjänster som utförs. Detta innebär i framtiden att resebyråerna i ännu större utsträckning än idag kommer att fungera som konsulter i en inköpsfunktion åt sina kunder. En klar trend på marknaden är ett utökat resande med s k lågprisbolag, nya typer av prissättningar samt ett utökat antal leverantörer till resebyråerna. Förändringen har bl a lett till en mängd olika priser på de vanligaste destinationerna för svenska affärsresenärer. Trots den vikande marknaden bedömer Ark Travel att företagets förutsättningar att fortsätta vara en intressant samarbetspartner för affärsreseköpare är goda. Med ett utökat utbud, nya leverantörer och flera olika typer av prissättningar blir Ark Travels roll som rådgivare och konsult ännu tydligare. Ark Travel bidrar med kompetent och erfaren personal som skapar förutsättningar för kunden att sänka sina totala resekostnader och effektivisera sina hanteringssprocesser. Det besparingsprogram som företaget bedriver innebär en sänkning av de fasta kostnaderna på en tolvmånadersperiod med 8,5 mkr med fullt genomslag under det andra kvartalet 2003. Samtidigt som besparingar görs där så är möjligt agerar Ark Travel offensivt genom att gå in som delägare med 14% andel i Resejouren Travel Development Services AB som bedriver jourverksamhet på Arlanda. I samband med förvärvet har bolaget även tecknat en ansvarsförbindelse på 0,1 mkr. Ark Travel vill erbjuda sina kunder samma höga kvalitetsnivå även före och efter ordinarie arbetstid och bedömer att ett aktivt ägande i Resejouren borgar för att 24-timmarsjouren sköts med samma förutsättningar som den övriga verksamheten. Verkställande direktören Lena Bergman ingår i styrelsen för Resejouren. Ark Travels strategi för ökad lönsamhet är att konsolidera och kostnadseffektivisera för att på så sätt vara en intressant samarbetspartner för kunder i valet av reselösningar. Ark Travels roll som rådgivare innebär att man ska fortsätta att erbjuda service, kunskap och tillgänglighet samt tillhandahålla resetjänster av hög kvalitet där det stora mervärdet ligger i hur mycket bolaget kan hjälpa kunden att kostnadseffektivisera sin totala reseadministration och sina inköpspriser. Investeringar och finansiell ställning Investeringarna under de första nio månaderna 2002 uppgick till 1,1 mkr (8,4 mkr). Bolagets kassa uppgick den 30 september 2002 till 5,8 mkr jämfört med 4,9 mkr den 30 september 2001. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2,8 mkr (3,9 mkr). Kassan under perioden har påverkats av en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av rörelsen i Travel Event of Sweden AB som genomfördes 2001. Vid utgången av perioden uppgick koncernens soliditet till 35 % (34 %). Det egna kapitalet uppgick den 30 september 2002 till 21,1 mkr. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 66 (69), varav 85 % (86 %) arbetar inom försäljning. Ark Travels administrative chef, Niklas Kihl, avslutade sin anställning i företaget den 13 september 2002 och har ersatts av Peter Silfverswärd. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation nr 20. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder i denna delårsrapport är oförändrade i jämförelse med Ark Travels senaste årsredovisning. Jämförelsesiffrorna per 30 september 2001 har omräknats med hänsyn till tidigare felrubricering av utnyttjad checkkredit. Granskningsrapport Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Övrig ekonomisk information: ·Bokslutskommuniké för 2002 under mars månad 2003 Stockholm, den 25 oktober 2002 Ark Travel AB (publ) Lena Bergman Verkställande direktör För ytterligare information, v g kontakta: Lena Bergman, Verkställande direktör, tel: 08-660 18 70, mobil: 0709-13 47 00, e-mail: lena.bergman@ark.se www.ark.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar