Halvårsrapport jan - juni 2002

Report this content

Halvårsrapport jan - juni 2002 Ark Travel redovisar vinst i vikande marknad * Resultat efter finansnetto under det första halvåret 2002 uppgick till 1,9 mkr (4,9 mkr) * Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,84 kr (2,27 kr). * Ark Travels omsättning under det första halvåret 2002 uppgick till 255,8 mkr (287,2 mkr) vilket motsvarar en minskning med 10,9 %. * Omsättningen under det andra kvartalet 2002 uppgick till 126,8 mkr ( 146,2 mkr) och resultatet efter finansnetto var 1,5 mkr (1,5 mkr). Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen under de första sex månaderna 2002 uppgick till 255,8 mkr (287,2 mkr) motsvarande en minskning med 10,9 %. Resultatet efter finansnetto under perioden uppgick till 1,9 mkr (4,9 mkr). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,84 kr (2,27 kr). Omsättningen under det andra kvartalet 2002 uppgick till 126,8 mkr (146,2 mkr) och resultatet efter finansnetto uppgick till 1,5 mkr (1,5 mkr). Omsättnings- och resultatminskningen för perioden visar att lågkonjunkturen inom resebranschen fortsätter. Ark Travels minskade omsättning om 10,9 % är dock bättre än hela branschens genomsnitt för årets första kvartal om 13 % (källa: SRF). Moderbolaget Moderbolagets omsättning under 2001 uppgick till 0 mkr (0 mkr). Resultatet efter finansnetto under perioden uppgick till -0,4 mkr (-0,3 mkr). Nuläge och utsikter Ark Travel bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen, främst inriktad mot svenska affärsresenärer. Ark Travels affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva resetjänster till svenska affärsreseköpare med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet Målsättningen är att vara det självklara förstahandsvalet för svenska affärsreseköpare med höga kvalitetskrav. Resemarknaden kännetecknades under 2001 av vikande försäljning. Totalt minskade den svenska reseförsäljningen med 10 procent under 2001 (källa: SRF). Marknaden har även i inledningen av 2002 påverkats av lågkonjunkturen och strukturella problem för flygbranscherna i USA och Europa, vilka indirekt drabbar resebyråerna. Statistiken för januari- juni 2002 visar en passagerarminskning för flygtrafiken på ca. 12 procent jämfört med samma period 2001. Affärsresebranschen präglas för närvarande av en allt hårdare konkurrens, där pris och mer detaljerade avtal med köparna blivit allt vanligare instrument för att knyta kunder till sig. Trots den vikande marknaden bedömer Ark Travel att företagets förutsättningar att fortsätta vara en intressant samarbetspartner för affärsreseköpare är goda. Ark Travels signum är kompetent och erfaren personal som skapar förutsättningar för kunderna att sänka sina totala resekostnader. När affärsreseköparna tvingas se över sina kostnader blir arbetet med att skapa mervärde och kostnadseffektiva lösningar för kunderna allt viktigare och i en sådan marknad framträder Ark Travels kompetens tydligare. Det besparingsprogram som företaget inledde under förra året i syfte att sänka de fasta kostnaderna kommer att fortsätta under 2002. Kostnadsbesparingar finns planerade för hela året, och effekterna av dessa uppträder i vissa fall med viss fördröjning. Samtidigt som besparingar görs där så är möjligt agerar Ark Travel offensivt genom att gå in som delägare i ett nystartat bolag som bedriver jourverksamhet och heter Resejouren Arlanda. Ark Travel vill erbjuda sina kunder samma höga kvalitetsnivå även före och efter ordinarie arbetstid och bedömer att ett aktivt ägande i Resejouren Arlanda borgar för att 24-timmarsjouren sköts på samma högkvalitativa sätt. Verkställande direktören Lena Bergman kommer att ingå i styrelsen för Resejouren Arlanda. Ark Travels strategi för ökad lönsamhet är att vidareutveckla och fortsätta att erbjuda service, kunskap och tillgänglighet och tillhandahålla resetjänster av hög kvalitet till krävande affärsreseköpare. Den nisch Ark Travel valt innebär också att företaget inte satsar på bulkprodukter och priskonkurrens. Denna strategi har lett till att Ark Travel uppfattas som en kvalificerad och trovärdig samarbetspartner av sina kunder. Tillväxtstrategin är att växa både organiskt och genom förvärv samt värna om och vidareutveckla den höga kompetens och långa erfarenhet som finns hos medarbetarna. Ark Travel ökar dessutom effektiviteten och minskar kostnaderna genom kontinuerliga investeringar i olika IT- lösningar. Detta medför såväl ökad inre effektivitet som mervärde för kunderna i form av mer fullständig resestatistik och mer effektiv reseadministration med fler valmöjligheter kring hur en beställning kan göras, till exempel genom mer utvecklade och kundanpassade självbokningssystem. Dessutom kommer Ark Travel att fortsätta arbetet med att stärka sitt varumärke i syfte att öka sina marknadsandelar. Investeringar och finansiell ställning Investeringarna under de första sex månaderna 2002 uppgick till 0,7 mkr (8,2 mkr). De likvida tillgångarna uppgick den 30 juni 2002 till 1,2 mkr jämfört med 4,3 mkr den 30 juni 2002. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -2,4 mkr (-3,1 mkr). Likvida tillgångar och kassaflöde från den löpande verksamheten har påverkats av en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av rörelsen i Travel Event of Sweden AB 2001. Vid utgången av perioden uppgick koncernens soliditet till 40 % (33 %). Det egna kapitalet uppgick den 30 juni till 21,6 mkr. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 66 (71), varav 85 % (85 %) arbetar inom försäljning. Ark Travels nuvarande administrativ chef, Niklas Kihl, avslutar sin anställning i företaget den 13 september 2002. Tillförordnad ekonomichef blir nuvarande redovisningschefen Inger Sundin. Redovisningsprinciper Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation nr 20. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder i denna halvårsrapport är oförändrade i jämförelse med Ark Travels senaste årsredovisning. Granskningsrapport Denna halvårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Övrig ekonomisk information: · Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2002 den 25 oktober 2002 · Bokslutskommuniké för 2002 under mars månad 2003 Stockholm, den 16 augusti 2002 Ark Travel AB (publ) Lena Bergman Verkställande direktör För ytterligare information, v g kontakta: Lena Bergman, Verkställande direktör, tel: 08-660 18 70, mobil: 0709-13 47 00, e-mail: lena.bergman@ark.se www.ark.se ARK bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen. Ark Travels affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva resetjänster till svenska affärsreseköpare med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. Ark Travels vision är att vara det självklara förstahandsvalet för svenska affärsreseköpare med höga kvalitetskrav. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00190/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar