Kommuniké från årsstämma

Report this content

Den 3 juni 2015 hölls årsstämma i AroCell AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Vid stämman var 4 627 983 (19,7 %) av totalt 23 460 960 representerade.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att utse en revisor utan revisorssuppleant.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 50 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Erik Walldén, Håkan Englund, Staffan Eriksson och Jan Mellberg samt nyval av Carl Blomqvist som styrelseledamöter. Erik Walldén utsågs till ordförande för styrelsen.

Stämman omvalde Björn Ohlsson, Ernst & Young, till revisor.

Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade utse valberedning inför årsstämman 2016 och antog instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med förslag i kallelsen. Beslutet var enhälligt

För ytterligare information:

Jan Stålemark, VD

AroCell AB (publ)

Tel: 018-50 30 20

E-post: jan.stalemark@arocell.com

Kort om AroCell AB (publ)
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells teknologi baseras på en innovativ metod att mäta hur snabbt celler delar sig i kroppen vilket kan ge ett mått på hur aggressiv en cancertumör är. Detta görs med hjälp av ett enkelt blodprov och ett laboratorietest. Testet, TK 210 ELISA, ger kliniskt värdefull information för att bedöma prognos, monitorering av hur väl en cancerbehandling fungerar och optimering av behandlig.

Testet är även väl lämpat för uppföljning och kontroll av eventuellt återfall. AroCell är listat på AktieTorget och har cirka 1 650 aktieägare. Hemsida: www.arocell.com

Dokument & länkar