Delårsrapport, januari-mars 2000

Delårsrapport, januari-mars 2000 8 maj 2000 Array har fortsatt sin fokusering på kundsupport till Matsushita. En ny princip för bakgrundselektroden till Tonerjet som ger randfria utskrifter oberoende av luftfuktighet har under perioden utvärderats med positivt resultat. Principen innebär också att kraven påmåttoleranser i printzonen minskar. För tillfället söks patent på denna lösning. I januari förvärvade Array ytterligare 14% av aktiekapitalet i Imsys AB för 18,5 MSEK resulterande i en total ägarandel av 49%. Förvärvet finansierades genom en riktad kontantemission av aktier i Array. Ledande tillverkare utvärderar NISC processorn för mobila tillämpningar. Intäkterna uppgick till 2,9 MSEK (10,5 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -20,1 MSEK (-8,7 MSEK). Arrays affärskoncept i korthet Arrays affärsidé är att i samarbete med tillverkare av kontorsmaskiner erbjuda marknaden färgutskrifter i skrivare, kopiatorer och faxar med TonerJet. Prestanda och kostnader ska vara jämförbara med dem hos svart/vita produkter. Arrays strategi är att exploatera TonerJet genom att licensiera tekniken till tillverkare. Målet är att TonerJet ska bli en av de ledande skrivteknikerna på den globala marknaden för kontorsmaskiner. Royaltyintäkter för färgskrivare väntas under år 2001. Företagets affärsidé inrymmer också utveckling av andra tekniker som har affärsmässig eller teknisk koppling till TonerJet. I det helägda dotterbolaget Array Displays vidareutvecklas och säljs dynamiska informationsskyltar och i Imsys AB (ägt till 49%) marknadsförs och vidareutvecklas grafik-och Javaprocessorn NISC. Utveckling under perioden Arbetet med att kommersialisera TonerJet har fortgått under perioden. Viktiga uppgifter i samarbetet med Matsushita har varit att anpassa nyckelkomponenter för serieproduktion och att förbättra utskriftskvaliteten vid stora variationer i temperatur och luftfuktighet. Som tidigare meddelats bedömer Arrays företagsledning att serieproduktion av TonerJet kan starta ett kvartal in i 2001 istället för i slutet av 2000 som ursprungligen förväntats. Skälet till denna förändring var att det har tagit längre tid än förväntat för underleverantörer att få fram vissa komponenter till skrivarprototypen. Under perioden har en ny princip för bakgrundselektroden till TonerJet utvärderats som ger en mycket tillfredsställande positionsnoggrannhet av dottarna. Principen innebär också att kraven på måttoleranser i printzonen minskar. Den nya lösningen kräver en annorlunda mekanisk uppbyggnad av skrivaren vilket innebär att det är oklart om denna lösningen kommer att användas i de första TonerJet skrivarna. För tillfället söks patent på denna lösning. Under januari slutleverade Array Displays sin första order från finska Mitron OY, som är en ledande leverantör av publika informationssystem. I januari förvärvade också Array ytterligare 14% av aktiekapitalet i Imsys AB resulterande i en total ägarandel av 49%. Arbetet med att förstärka Imsys ledningen och rekrytera ytterligare medarbetare till försäljning och marknadsföring pågår. Ledande tillverkare utvärderar NISC processorn för mobila tillämpningar. Rörelseintäkter och resultat Årets rörelseintäkter kom huvudsakligen från försäljning av dynamiska bildskärmar samt testmaterial till Matsushita och uppgick till 2,9 MSEK (10,5 MSEK motsvarande period 1999) . Rörelsens kostnader uppgick till 21,0 MSEK (19,7 MSEK). Finansnettot uppgick till -2,0 MSEK (0,5MSEK). Resultat efter finansiella poster uppgick till -20,1 MSEK (-8,7MSEK). Orsaken till det lägre resultatet jämfört med motsvarande period förra året är framförallt minskade intäkter på 7,6 MSEK och koncernens andel i Imsys resultat på 2,8 MSEK. Investeringar Investeringar i inventarier har uppgått till 0,1 MSEK (0,6 MSEK). Array förvärvade i januari ytterligare 14% (totalt 49%) av aktierna i Imsys AB för 18,5 MSEK. Investeringar i forskning, produkt- och marknadsutveckling, som är betydande för ett utvecklingsbolag som Array, kostnadsförs löpande. Finansiering och likviditet Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 mars 2000 till 101,3 MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 127,0 MSEK. Soliditeten uppgick till 91,8 procent. Med stöd av bemyndigandet som erhölls vid den extra bolagsstämman den 28 september 1999, emitterade Array under januari 250.000 aktier för att finansiera förvärvet av aktier i Imsys. Emissionen har efter omkostnader tillfört Array 18,6 MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen har i medeltal varit 46 (45). Göteborg den 8 maj 2000 Array Printers AB Publ. Styrelsen Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt aktiebolagslagen. Göteborg den 8 maj 2000, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lennart Bertheden, aukt. Revisor Vid frågor kontakta VD Paul Karlsson på telefon 031-695200, fax 031-695210 eller e-mail paul.karlsson@array.se KONCERNRESULTATRÄKNING Jan- Jan- Jan- April (MSEK) Mars Mars Dec 1999- 2000 1999 1999 Mars 2000 Nettoomsättning 2,9 10,5 22,5 14,9 Forsknings- och -15,0 -14,8 -57,1 -57,3 utvecklingskostnader Försäljningskostnader -3,6 -3,3 -16,5 -16,8 Administrationskostnade -2,4 -1,6 -7,5 -8,3 r Rörelseresultat -18,1 -9,2 -58,6 -67,5 Resultat från andelar i -2,8 - -2,1 -4,9 Intressebolag Övrigt finansiellt 0,8 0,5 3,7 4,0 netto Resultat efter -20,1 -8,7 -57,0 -68,4 finansiella poster Skatt -0,1 -0,1 -1,1 -1,1 Periodens resultat -20,2 -8,8 -58,1 -69,5 KONCERNBALANSRÄKNING 2000- 1999- 1999- (MSEK) 03-31 03-31 12-31 Anläggningstillgångar Materiella 4,6 5,6 4,9 Finansiella 26,4 - 10,8 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 6,0 9,1 4,1 Kassa, bank och 101,3 86,1 119,3 kortfristiga placeringar SUMMA TILLGÅNGAR 138,3 100,8 139,1 Eget kapital 127,0 90,7 128,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2,8 4,1 3,8 Övriga icke 8,5 6,0 6,6 räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH 138,3 100,8 139,1 SKULDER KASSAFLÖDESANALYS Jan- Jan- Jan- April Mars Mars Dec 1999- 2000 1999 1999 Mars 2000 Den löpande verksamheten Resultat efter skatt -20,2 -8,8 -58,1 -69,5 Justering för poster som inte 3,3 0,6 4,4 7,1 ingår i kassaflödet, mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av -16,9 -8,2 -53,7 -62,4 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar -1,1 -3,6 1,7 4,2 i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -18,0 -11,8 -52,0 -58,2 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella -0,1 -0,6 -1,7 -1,2 anläggningstillgångar Förvärv av finansiella -18,5 - -12,8 -31,3 anläggningstillgångar Kassaflöde från -18,6 -0,6 -14,5 -32,5 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission 18,6 - 87,3 105,9 Kassaflöde från 18,6 - 87,3 105,9 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -18,0 -12,4 20,8 15,2 DATA PER AKTIE 2000- 1999- 1999- 03-31 03-31 12-31 Antal aktier 23.669. 19.230. 19.988. 831 970 092 Aktiekurs, kr 82,5 27,0 53,0 Vinst/aktie, kr -0,85 -0,40 -2,91 Eget 5,35 4,72 5,48 kapital/aktie, kr Kurs/justerat 15,4 5,7 9,7 eget kapital, ggr Soliditet, % 91,8 90,0 92,5 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar