Array köper lågkostnadsflyg. Flygstart planeras till första kvartalet 2004 på linjerna Stockholm-Göteborg och Stockholm-

Array köper lågkostnadsflyg. Flygstart planeras till första kvartalet 2004 på linjerna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. ·Array AB (Array) förvärvar samtliga aktier i FlyMe Sweden AB (FlyMe). Betalning sker genom emission av 14.661.559 egna B-aktier till FlyMes ägare. ·Array genomför samtidigt en riktad emission om 12.333.333 B- aktier till kursen 75 öre för att finansiera bolagets fortsatta uppbyggnad. Emissionen är fulltecknad och tillför Array 9,25 miljoner kronor. ·Efter de två emissionerna kommer Arrays nuvarande ägare att inneha 47 % av kapitalet i Array, FlyMes nuvarande ägare 29 % och investorerna i den riktade emissionen 24 %. ·FlyMe är ett utpräglat lågkostnadsflygbolag. Med biljettpriser på omkring 50 % av konkurrenternas nuvarande priser och planen fyllda till hälften beräknas FlyMe gå med vinst. ·Lågkostnadsflyget i Europa väntas på några år fyrdubbla sin marknadsandel till ca 35 % av passagerarna. Potentialen är stor och marknaden ligger öppen för nya aktörer. ·För att genomföra FlyMes affärsplan planerar Array att ta in ytterligare 50-80 miljoner kronor, i första hand genom en företrädesemission. ·Styrelsens beslut om att Array skall bedriva luftfartsverksamhet, om apportemissionen och den riktade emissionen är fattade med förbehåll för bolagsstämmans godkännande. Bolagsstämman hålls den 12 november 2003. FlyMe kommer initialt att flyga på ett mindre antal högtrafikerade linjer i Skandinavien. Därefter planeras en successiv utbyggnad inom Skandinavien och Europa. Flygplansflottan kommer vid starten att bestå av tre till fyra Boeing 737 med en kapacitet av 148 passagerare per flygplan. Ett av FlyMes mål är att omsätta minst 300 miljoner under det första året i luften och att nå positivt kassaflöde inom åtta månader från flygstart. FlyMe är ett personalägt Göteborgsbaserat flygbolag under uppbyggnad. Arbetet med det nya flygbolaget har pågått sedan april 2003. FlyMe har ansökt hos Luftfartsverket om tillstånd för att få bedriva luftfartsverksamhet och enligt deras handläggningsplan skall ansökan slutbehandlas under december 2003. FlyMes attraktiva biljettpriser följer av låga kostnader. FlyMe kommer att ha låg overhead, kostnadseffektiv biljettbokning via Internet och kommer bara att använda en flygplanstyp. Sammantaget ger detta stora besparingar i personal- och underhållskostnader. FlyMe har en tydlig och enkel affärsmodell och saknar den kostnadsbelastning som många av de traditionella flygbolagen fått genom mångårig verksamhet under lågt konkurrenstryck. Fredrik Skanselid, VD i FlyMe: "Vi kommer att erbjuda vad de flesta resenärer vill ha - en säker och prisvärd transport från A till B. Med enkla, fasta priser och ombokningsbart, biljettlöst resande vill vi göra det attraktivt och kostnadseffektivt för affärsmannen och hans företag att välja FlyMe". Lågkostnadsflyg har stark tillväxt Lågkostnadsflyget har revolutionerat flygbranschen och på kort tid tagit betydande marknadsandelar. Även försäljningsmetoderna förändras i snabb takt. Idag bokas över hälften av alla flygbiljetter i USA över Internet. Lågkostnadsflygets affärsmodell är väl beprövad - i USA ända sedan 1970- talet. Den europeiska flygtrafiken avreglerades först 1997 och är fortfarande helt öppen för nyetableringar i lågkostnadssegmentet. Lågkostnadsflygets andel av passagerarna i Europa är under 10 % men väntas öka till 25-35 % inom några år. Utvecklingen i Europa ligger 5-6 år efter Storbritanniens där lågkostnadsflyg redan har 40 % av passagerarna. En etablering av lågprisflyg har historiskt sett ökat antalet flygresenärer med 15-25 %. Lågkostnadsflyg både ökar det totala resandet och tar marknadsandelar från tåg- och biltrafik. Southwest Airlines, lågkostnadspionjären i USA, har från starten 1971 vuxit till USAs största inrikes flygbolag. Lågkostnadsbolagen Ryanair och Easyjet har nått stora framgångar i Europa. Köpet av FlyMe Array övertar FlyMe dagen efter den extra bolagsstämmans beslut. FlyMes synliga eget kapital skall vid övertagandet vara 3,3 miljoner kronor. FlyMe skall vara skuldfritt och ha en kassa på minst 2,0 miljoner kronor. FlyMes personal har erforderlig erfarenhet för att bedriva luftfartsverksamhet och har utvecklat det omfattande manualverk för flygverksamheten som krävs för att erhålla licenser från Luftfartsverket. FlyMe har på fördelaktiga villkor licensierat ett boknings- och prissättningssystem. Det verkliga värdet av FlyMe bör bedömas dels mot bakgrund av kostnaden för att utveckla en flygverksamhet som FlyMes och dels utifrån ett avkastningsvärde. Array bedömer att kostnaden för att utveckla en flygorganisation och ett manualverk som FlyMes, värdet av licensen på bokningssystemet och FlyMes kassa, tillsammans överstiger värdet av de aktier Array emitterar till FlyMes ägare. Grundat på FlyMes affärsplan har FlyMes avkastningsvärde bedömts vara avsevärt högre än Arrays pris för FlyMe. Som betalning för aktierna i FlyMe har styrelsen i Array beslutat emittera 14.661.599 miljoner B-aktier till FlyMes aktieägare. Värdet av dessa aktier till kursen 75 öre är 11 miljoner kronor. Styrelsen i Array har vidare beslutat om en riktad emission omfattande 12.333.333 miljoner B-aktier i Array till kursen 75 öre. Emissionen tillför Array 9,25 miljoner kronor. Den riktade emissionen är fulltecknad av bland andra Cafer Ok och Kaupthing Bank Sverige. Efter apportemissionen och den riktade emissionen kommer koncernens kassa att vara ca 12 miljoner kronor vilket bedöms som tillräckligt för att finansiera verksamheten tills dess den planerade företrädesemissionen genomförts. Möjligheten att utnyttja Arrays ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag för att minska den framtida skattebelastningen i flygverksamheten är beroende av en rad olika faktorer varav några är utanför bolagets kontroll såsom exempelvis vissa typer av ägarförändringar i Array. Det är därför inte möjligt att förutsäga i vilken utsträckning underskottsavdragen kommer att kunna utnyttjas. Nils Bernhard, styrelseordförande i Array: "Jag bedömer att affären är mycket intressant för Arrays aktieägare. Det är klart att det är hög risk som med de flesta nyetableringar men jag har sällan sett så goda förutsättningar för en ny affärsverksamhet." Finansiering av FlyMes affärsplan Array planerar ytterligare kapitalanskaffning för att genomföra den affärsplan som utarbetats av FlyMe. Preliminärt bedöms 50-80 miljoner kronor komma att behövas och beloppet kommer i första hand att anskaffas genom en företrädesemission i Array. Företrädesemissionen kommer att genomföras före årsskiftet 2003/2004. Kaupthing Bank Sverige kommer att bistå Array med kapitalanskaffningen. Styrelse och ledning Nils Bernhard, styrelseordförande i Array, utökar sitt tidsmässiga engagemang i Array och blir arbetande ordförande. Stefan Winström, VD i Array, återgår till att arbeta heltid för Array. Som styrelseledamot i Array har Cafer Ok föreslagits. Ägarförhållanden Baserat på aktieinnehaven 2003-09-30 kommer ägande och röster i Array efter apportemissionen och den riktade kontantemissionen att fördelas som följer: Innehavare Antal A- Antal B- Kapitalan Röstandel aktier aktier del Irish Life International 1.154.416 520.000 3 % 20 % Övriga ägare i Array 22.315.448 44 % 36 % Fredrik Skanselid, VD i 8.315.570 16 % 14 % FlyMe Övriga ägare i FlyMe 6.346.029 13 % 10 % Investorer i den riktade 12.333.333 24 % 20 % emissionen Kapitalförsäkringar med Nils Bernhard som förmånstagare kommer att inneha 5 % av kapitalet och 21 % av rösterna om inga förändringar i innehaven sker. Cafer Ok har erbjudit sig att efter den kommande extra bolagsstämman i Array förvärva hälften av A-aktierna i Array. Extra bolagsstämma Styrelsens beslut angående Arrays förändrade verksamhetsinriktning, förvärvet av FlyMe genom apportemission och den riktade emissionen är fattade med förbehåll för bolagsstämmans godkännande. Bolagsstämman kommer att hållas den 12 november 2003. ________________________________________________________________________ __________________ För ytterligare information kontakta: Stefan Winström, verkställande direktör, Array AB, tel: 0705-69 52 04, stefan.winstrom@array.se, eller Fredrik Skanselid, verkställande direktör, FlyMe Sweden AB, tel: 031-40 33 70, fredrik.skanselid@flyme.com Besök gärna www.FlyMe.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar