Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 · Styrelsens arbete inriktas på att finna ny verksamhet för Array. Sökandet efter förvärvsobjekt pågår och diskussioner har påbörjats. · Array ökar sin finansiella uthållighet genom att de två befintliga affärsområdena TonerJet och Array Controllers avvecklas. · Efter intäkter på 1,3 MSEK (2,4) uppgick resultatet efter finansiella poster till -23,4 MSEK (-35,5). Resultatet är belastat med nedskrivning till noll av innehavet i Imsys och med reservationer för framtida avvecklingskostnader. · Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni 2002 till 8,3 MSEK vilket beräknas täcka löpande utbetalningar in i kvartal 2, 2003. · ARRAYS LäGE I SAMMANDRAG Styrelsen i Array har bedömt att man bäst tillvaratar aktieägarnas intressen genom att ta in ny verksamhet i Array. Därvid kan de värden som bolagets notering, breda ägande och betydande förlustavdrag utgör tillvaratas. Styrelsen har därför beslutat att avveckla bolagets affärsverksamheter. Detta beslut får omedelbar verkan vad avser Array Controllers. Verksamheten inom TonerJet avser licensgivning grundat på en patentportfölj. Avvecklingen av denna verksamhet i lämplig form pågår, men får inte omedelbar verkan. Kostnadsmassan kan dock snabbt minimeras. Samtliga anställda i bolaget är uppsagda. Arbetet med att säkerställa en finansiering av intressebolaget Imsys fortsätter. Då marknaden för kapitalanskaffning till denna typ av bolag är fortsatt mycket svag har värdet på Arrays innehav av Imsysaktier skrivits ner till noll. Styrelsens och ledningens arbete är inriktat på att utvärdera olika alternativa nya verksamheter och att slutföra avvecklingen av affärsområde TonerJet. UTVECKLING UNDER PERIODEN Affärsområde Array Controllers - NISC Bolaget fortsatte under kvartalets början försäljningsarbetet avseende den under vintern lanserade produkten ArrayBIG. Efter styrelsens beslut i maj om bolagets nya huvudinriktning har arbetet inriktats på att i samarbete med de anställda söka ny ägare till verksamheten. Affärsområde Printing Technology - TonerJet Samarbetet med Epson slutfördes. Då ingen fortsatt kundfinansiering av verksamheten kunde säkerställas avvecklades all verksamhet i affärsområdet med undantag för vård av patentportföljen. Arbetet med att avveckla affärsområdets tillgångar, i form av patentportfölj och licensavtal pågår. Intressebolaget Imsys Imsys har fortsatt sökandet efter finansiering av fortsatt verksamhet. I syfte att minska kostnaderna reducerade Imsys i mars sitt antal anställda från 20 till nio. Samtidigt erhöll Imsys en order från ett ledande japanskt elektronikföretag på en mjukvara och kretsar för nollserieproduktion. Array och två institutionella ägare i Imsys tecknade i juni ett konvertibelt förlagslån om 3 MSEK, varav Arrays del uppgick till 0,5 MSEK. Imsys har ett omedelbart behov av ytterligare finansiering. Ordinarie bolagsstämma Stämman beslöt att utse ny styrelse bestående av Nils Bernhard (omval), Nils Sandstedt (nyval) och Christer Lindberg (nyval). Vidare beslutade stämman att utge ett förlagslån med totalt 500.000 optioner. Optionerna har på marknadsmässiga villkor förvärvats av de nyvalda styrelseledamöterna. Stämman beslöt också att aktiekapitalet skulle nedsättas till 2,4 MSEK, genom att aktiens nominella värde sänks från en krona till tio öre. RöRELSEINTäKTER OCH RESULTAT Delårsperiodens rörelseintäkter uppgick till 1,3 MSEK (2,4 MSEK motsvarande period 2001). Intäkterna härrör i huvudsak till det nu avslutade avtalet med Epson. Rörelsens kostnader uppgick till 10,9 MSEK (34,1 MSEK). Finansnettot exklusive resultatandel i intressebolag uppgick till 0,3 MSEK (0,6 MSEK). Andel i intressebolaget Imsys förlust med 3,9 MSEK samt 2,5 MSEK som avser avskrivning av den goodwill som uppkom i samband med förvärvet ger tillsammans en resultatandel på -6,4 MSEK (-4,6 MSEK). Resterande 8,4 MSEK har skrivits ner till noll. Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,4 MSEK (-35,5 MSEK). JäMFöRELSESTöRANDE POSTER Kostnaderna för resterande avveckling av verksamheterna bedöms till 4,4 MSEK, vilket redovisas som jämförelsestörande post. Av detta utgör 2,7 MSEK löner, och det resterande beloppet en reservering för kostnader som kan uppstå i samband med avvecklingen av TonerJet, främst avseende arvoden för konsultationer i juridik och patent. INVESTERINGAR Bolaget har inte genomfört några investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden. I samband med verksamhetens avveckling har inventarier avyttrats med viss reavinst. Bolagets kvarvarande inventarier har värderats till noll. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni 2002 till 8,3 MSEK. Nuvarande likviditet beräknas täcka löpande utbetalningar in i andra kvartalet 2003. PERSONAL Antalet anställda i koncernen har i medeltal varit sju (27). Per rapportdagen uppgår antalet anställda till sex. Samtliga anställda är uppsagda. MODERBOLAGET Rörelseresultatatet uppgick till -8,6 MSEK. Moderbolagets verksamhet motsvarar i allt väsentligt koncernens. Moderbolagets egna kapital uppgick till 2,1 MSEK. FRAMTIDSUTSIKTER Aktiviteterna för att göra bolaget till en attraktiv plattform för en ny verksamhet bedöms vara avslutade under innevarande kvartal. Arbetet med att finna lämplig ny verksamhet pågår och diskussioner har påbörjats. När lämplig ny verksamhet har valts kommer styrelsens förslag att föreläggas en extra bolagsstämma i Array. Styrelsen bedömer att detta kan ske före årets slut . UTESTåENDE AKTIER Antalet utestående aktier har under hela rapportperioden uppgått till 23.989.864. Samtliga nyckeltal relaterade till antal aktier är beräknade baserat på denna volym. Nuvarande och tidigare personal samt styrelseledamöter innehar 2.160.000 optioner att teckna aktier i bolaget. Utspädningseffekten av dessa har ej beaktats. REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med tidigare rapporter. Bokslutet är upprättat enligt Redovisningsrådets rekommendation angående delårsrapportering (RR 20) och enligt samma principer som för år 2001. NäSTA RAPPORTTILLFäLLE äR 2002-10-17 Göteborg den 15 augusti 2002 Array AB Publ. Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. [REMOVED GRAPHICS] Vid frågor kontakta VD Stefan Winström på telefon 031-695200, fax 031- 695210 eller e-mail stefan.winstrom@array.se 74,0 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar