Kallelse till ordinarie bolagsstämma i array ab

Report this content

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ARRAY AB Aktieägarna i Array AB Publ., org.nr. 556306-9847 ("Array" eller "bolaget"), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma klockan 18.00 tisdagen den 18 februari 2003, i Sahlénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 februari 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 onsdagen den 12 februari 2003, under adress: Array AB Publ., Box 5032, 426 05 Västra Frölunda eller per telefon 031-726 83 19 eller per telefax 031-726 83 09. dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till bolags-stämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 7 februari 2003 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 10. Val av styrelse. 11. Val av nomineringskommitté. 12. Förslag till beslut om ändring av tidigare beslutade optionsvillkor. 13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning. 14. Förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet. 15. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Utdelning (punkt 8b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002. Ändring av optionsvillkor (punkt 12) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av optionsvillkor beslutade av bolagsstämman den 25 april 2002 på så sätt att det framgår att optionsbevis kan utfärdas av bolaget och att optionsrätterna således inte behöver anslutas till VPC AB enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Ändring av bolagsordningen och nedsättning aktiekapitalet (punkterna 13 och 14) Mot bakgrund av att bolagets egna kapital har reducerats, föreslår styrelsen en nedsättning av aktiekapitalet genom att varje akties nominella belopp sänks från 10 öre till 3 öre. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, § 4 första och andra stycket och § 5, enligt nedan. Paragraf 4 Aktiekapitalet utgör lägst 702.000 kronor och högst 2.808.000 kronor. Aktiekapital Av aktiekapitalet skall högst kronor 150.000 utgöras av aktier av serie A med 10 röster per aktie och högst kronor 2.808.000 av serie B med 1 röst per aktie. Paragraf 5 Aktie lyder på 3 öre. Aktiebelopp Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital från 2.398.986,40 kronor till 719.695,92 kronor genom minskning av aktiernas nominella belopp från 10 öre till 3 öre utan återbetalning. Nedsättningsbeloppet om 1.679.290,48 kronor skall avsättas till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Bolagsstämmans beslut under punkterna 13 och 14 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13 och 14 ovan finns tillgängliga hos bolaget från och med den 11 februari 2003 samt skickas även till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Västra Frölunda i januari 2003 Array AB Publ. Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar