Artificial Solutions ingår kreditfacilitet om 250 MSEK för att återbetala existerande lån samt för att stödja fortsatt tillväxt

Report this content

Artificial Solutions International AB (“Artificial Solutions” eller “Bolaget” och tillsammans med sina dotterbolag “Gruppen”) har idag undertecknat ett s.k. term sheet avseende en femårig kreditfacilitet med en fond rådgiven av Capital Four, en av Nordens största kreditförvaltningsrådgivare med totalt 15 miljarder EUR under förvaltning. Den femåriga kreditfaciliteten om 250 miljoner svenska kronor har en räntemarginal om 9,5% och med kapitaliserad ränta (s.k. PIK-ränta), dvs. räntekostnaden ackumuleras till det underliggande lånevärdet och det kommer inte ske några kontanta räntebetalningar under lånets löptid.

Likviden kommer att användas till att refinansiera Gruppens existerande lån och konvertibla skuldebrev. Efter avbetalning av existerande lån och tillhörande transaktionsavgifter, kommer cirka 50 miljoner kronor av likviden att vara tillgänglig för att stödja den fortsatta tillväxten och genomföra den nya strategin Bolaget byggt runt erbjudandet LUIS^Teneo.

Före transaktionens genomförande kommer Bolaget återbetala den obligation emitterad av Artificial Solutions Holding ASH AB om 52 miljoner kronor, som förfaller den 5 oktober 2021, med Bolagets likvida medel. Bolagets kassa och bank uppgick den 30 september 2021 till 96 miljoner kronor. Med tillägg för de cirka 50 miljoner kronor som Bolaget tillförs för den fortsatta tillväxten, skulle Bolagets kassa och bank den 30 september 2021 uppgå till cirka 146 miljoner kronor.  

Artificial Solutions VD Per Ottosson kommenterar “Att vi kan refinansiera våra existerande lån samt även erhålla likvida medel för att stödja vår fortsatta tillväxt på attraktiva villkor genom en välrenommerad investerare som Capital Four, är en signal på förtroende och tro på vår teknik, vår personal och vår nya SaaS-strategi. Vi välkomnar Capital Four som en långsiktig finansieringspartner.”

Pareto Securities och Roschier Advokatbyrå har agerat finansiell och legal rådgivare till Bolaget i den övergripande refinansieringsprocessen.

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-05 17:35 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Törgren, CFO, Artificial Solutions
Telefonnummer: +46 (0)70 355 08 29
E-mail: fredrik.torgren@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar