Delårsrapport april till juni 2020

Report this content

Stark tillväxt ökar omsättningen med 22%

APRIL TILL JUNI 2020

 • Orderingången uppgick till 6,5 MSEK (22,6)
 • Orderstocken minskade till 44,6 MSEK (50,7)
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,4 MSEK (12,6)
 • Bruttomarginalen ökade till 69% (60)
 • Användningsintäkter ökade till 37% (24)
 • Justerad EBITDA uppgick till -19,8 MSEK (-27,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,9 SEK (-2,0)

JANUARI TILL JUNI 2020

 • Orderingången uppgick till 26,0 MSEK (39,6)
 • Orderstocken minskade till 44,6 MSEK (50,7)
 • Nettoomsättningen uppgick till 30,7 MSEK (25,3)
 • Bruttomarginalen ökade till 65% (55)
 • Användningsintäkter ökade till 31% (18)
 • Justerad EBITDA uppgick till -44,9 MSEK (-55,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,6 SEK (-4,7)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Riktad nyemission om 26,9 MSEK fulltecknades och omfattade 4,3 miljoner nya aktier
 • Kontrakt med ytterligare en ny kund – en av världens största matleverantörer
 • Nytt partnerskap tecknat med Tech Mahindra Ltd, en världsledande leverantör av systemintegrationstjänster och infrastruktur

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Förlängning av åtgärder för att hantera nedstängningsperioden till följd av Covid-19
 • Köp och försäljning av obligationer om 6,3 MSEK

NYCKELTAL (För definitioner se sidan 17)

MSEK APR–JUN
2020
APR–JUN
2019
JAN–JUN
2020
JAN–JUN
2019
HELÅR 2019
Orderingång 6,5 22,8 26,0 39,6 62,7
Orderstock 44,6 50,7 44,6 50,7 49,9
Nettoomsättning 15,4 12,6 30,7 25,3 49,1
Bruttomarginal % 69% 60% 65% 55% 61%
Justerad EBITDA -19,8 -27,7 -44,9 -55,3 -112,8
Intäkter från partners, % 53% 34% 49% 42% 45%
Resultat per aktie, SEK -0,9 -2,0 -1,6 -4,7 -7,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,9 -51,9 -29,2 -84,6 -144,4

VD ORD

Jag är mycket nöjd över resultatet för det andra kvartalet som visar på styrkan i vår affärsmodell.

ANVÄNDNING

Ökad användning är en viktig del av vår strategi och under krisen har vi sett att flera av våra kunder har ökat volymerna med sina kunder genom Teneo-plattformen. Vi ser också kunder fortsätta att öka användningsvolymerna i takt med att deras lösningar utvecklas. Intäkter förknippade med användning är beroende av enskilda avtal, den fortsatt betydande uppåtgående trenden under andra kvartalet med en ökning på 84% till 5,6 MSEK (3,1) och med 113% under första halvåret till 9,6 MSEK (4,5) är ytterligare bevis av vår affärsmodell och styrkan i Teneo-plattformen.

Trots de uppenbara utmaningarna till följd av Covid-19-pandemin som försenat avslut sett ur ett orderingångsperspektiv, ökade intäkterna både för kvartalet och för halvåret. Intäkterna ökade med 22% i kvartalet till 15,4 MSEK (12,6) och med 21% för halvåret till 30,7 MSEK (25,3).

Under Covid-19-pandemin har vi och många av våra kunder kunnat fortsätta att arbeta på distans, vi har levererat projekt och stöttat kunder med våra lösningar baserade på Teneo-plattformen. Detta har medfört att vi fortsatt kunnat leverera licens- och användarintäkter samt

intäkter från professionella tjänster genom den orderstock av avtal som vi redan har tecknat.

STARK AFFÄRSMODELL

Vi har fortsatt att öka andelen intäkter som levereras via våra partners, en viktig del av vår affärsstrategi som gör det möjligt för oss att fokusera på licens- och användningsintäkter med betydligt högre marginal. Vi har därför ökat vår bruttomarginal för kvartalet till 69% och vårt mål för helåret på 70% är därmed inom räckhåll.

Vi har också sett en betydande minskning av våra löpande kostnader. Olika åtgärder har resulterat i minskade utgifter med 3,9 MSEK under kvartalet vilket är ett resultat av bland annat lägre löner under två månader, mindre resor och minskad marknadsföring. Vi fattade ett beslut i april om att permittera medarbetare och att minska arbetstiden inom ramen för de statliga program som etablerats utan att detta hade någon väsentlig påverkan på verksamheten under de rådande omständigheterna.

Då vi har en geografiskt utspridd verksamhet har vi sedan tidigare redan stor vana av att arbeta på distans och därför snabbt lyckats anpassa oss till det nya normala.

NYA KUNDER

Orderingången för kvartalet på 6,5 MSEK är emellertid under våra förväntningar. Förra kvartalet uppgick orderingången till 19,5 MSEK och samma kvartal föregående år var den 16,8 MSEK. Den lägre orderingången beror, enligt min uppfattning, främst på den extra tid det tar att teckna avtal med kunder och partners eftersom de verkar på marknader som fortfarande är nedstängda eller arbetar på distans. Trots de stora utmaningarna till följd av pandemin är jag väldigt stolt över att vi lyckats tecknat ett avtal med en ny kund under kvartalet, en av världens största matleverantörer med verksamhet på 14 marknader. Vi har även tecknat ett nytt och mycket viktigt partneravtal med Tech Mahindra, en ledande leverantör av systemintegrationstjänster och infrastruktur.

Som nämndes i årsredovisningen ser vi tecken på att företag i ökande omfattning letar efter sätt att öka det digitala engagemanget med sina kunder och att fler och fler ser de betydande fördelar som kan uppnås genom att använda en avancerad Conversational AI-plattform.

FINANSIERING & VÄGLEDNING

Under kvartalet fortsatte vi att arbeta för att säkerställa finansieringen av vår verksamhet. Vi genomförde en riktad nyemission i juni som inbringade 26,9 MSEK och jag vill välkomna och tacka de nya investerare som deltog i nyemissionen. För att förenkla en överföring mellan obligationsinnehavare köpte och sålde vi obligationer för ett nominellt belopp om 6,3 MSEK under juli månad.

Covid-19-pandemin tar längre tid än någon av oss hade anat och är fortfarande inte under kontroll i USA och på andra platser. Jag är fortsatt övertygad om att Covid-19-krisen kommer att få en accelererande effekt på vår marknad och som nämnts tidigare ser vi redan tecken på detta.

På kvartalsbasis utvärderar vi noggrant all vägledning som tillhandahålls marknaden, särskilt mot bakgrund av Covid-19-pandemin och de finansiella målen är oförändrade från slutet av första kvartalet.

SAMMANFATTNINGSVIS

I det andra kvartalet har både intäkter och EBITDA stärkts. I dessa utmanande tider har vi fortsatt vara väldigt effektiva, ökat intäkterna och användningen och tecknat avtal med nya kunder och partners. Följderna av Covid-19-krisen är väldigt svåra att förutse, men jag är övertygad om att Conversational AI kommer att stärka sin roll som en viktig del i företags framtidsplaner och att de möjligheter som öppnar sig för oss kommer att bli betydande.

Artificial Solutions finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-finansiella-rapporter

För mer information vänligen kontakta
Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions
Telefon: +44 (0)1635 523267
E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2020 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, epost certifiedadviser@penser.se).

Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är ett av de ledande bolagen inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo, gör det möjligt för större globala företag att tillsammans med utvecklare skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar