Delårsrapport Juli - September 2021

Report this content

SAAS-AFFÄREN VÄXER OCH FINANSIERINGEN SÄKRAD

jULI TILL SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,0 MSEK (13,3)
 • Nettoomsättningen*1 uppgick till 11,9 MSEK (11,5)
 • Återkommande intäkter* uppgick till 9,5 MSEK (9,0)
 • Rullande tolv månaders återkommande intäkter* uppgick till 35,3 MSEK (32,7) 
 • Användningsintäkterna* uppgick till till 4,2 MSEK (2,5)
 • Bruttomarginalen minskade till 69% (71)
 • Justerad EBITDA uppgick till -13,9 MSEK (-17,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-0,7)

januari TILL SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,1 MSEK (44,1)
 • Nettoomsättningen*1 uppgick till 34,9 MSEK (37,0)
 • Återkommande intäkter* uppgick till 27,2 MSEK (25,8)
 • Användningsintäkterna* uppgick till till 12,2 MSEK (6,9)
 • Bruttomarginalen ökade till 69% (67)
 • Justerad EBITDA uppgick till -45,6 MSEK (-62,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,8 SEK (-2,2)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Artificial Solutions utnämnd till Azure IP Co-Sell Partner till Microsoft
 • Avtalat om LUIS^Teneo SaaS-affär tillsammans med vår partner Microsoft med telekomoperatören A1 Bulgaria
 • En av våra partners, en stor systemintegratör, har avtalat om och rullar ut LUIS^Teneo för dess egen affär
 • Stort globalt, amerikanskt techföretag har genom vår partner beställt fortsatt expansion av Teneo för USA och Japan
 • Tecknat förnyade avtal med en amerikansk myndighetsorganisation och Circle K
 • Nicolas Köllerstedt utnämnd till Chief Revenue Officer
 • Gavriella Schuster, tidigare Corporate Vice President, Microsoft, One Commercial Partner, utnämnd till ordförande för Advisory Board

HÄNDELSER EFTER KVARTALET                                                   

 • Framgångsrikt säkrat 5-årig kreditfacilitet om 250 MSEK för återbetalning av existerande lån och fortsatt tillväxt
 • Tecknat förnyat avtal med Scania, en världsledande leverantör av transportlösningar
 • Återbetalning av obligation om 52 MSEK

NYCKELTAL (För definitioner se sidan 18 samt * justerade intäkter som redogörs för på sid 4-5)

MSEK JUL–SEP
2021
JUL–SEP
2020
JAN-SEP
2021
JAN-SEP
2020
JAN-DEC
2020
Justerad nettoomsättning* 11,9 11,5 34,9 37,0 47,3
Justerade återkommande intäkter* 9,5 9,0 27,2 25,8 33,9
Rullande 12 månaders återkommande intäkter* 35,3 32,7 35,3 32,7 33,9
Justerade användningsintäkter* 4,2 2,5 12,2 6,9 10,4
Nettoomsättning 11,0 13,3 29,1 44,1 53,8 
Bruttomarginal % 69% 71% 69% 67% 66%
Justerad EBITDA -13,9 -17,9 -45,6 -62,8 -78,3
Resultat per aktie, SEK -0,4 -0,7 -0,8 -2,2 -3,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,8 -28,3 -47,1 -57,5 -75,9

[1] Bolaget har omräknat dess historiska Användningsintäkter för att harmonisera med den nya SaaS-modellens ”pay as you go”-principer. Se sid. 4-5 för beskrivning av omräkningen av intäkterna.

  VD ORD

Bästa aktieägare, kollegor, kunder och partners,

I skrivande stund sitter jag på flyget till München, där en av våra kunder har gått live på rekordtid. Det har ett stort symbolvärde. Vår transformation är klar. Världen är nästan som vanligt igen och vi har fantastiska kunder.

Transformation               

På mindre än nio månader har vi gått från en modell med licens + professionella tjänster till en Kubernetes-baserad SaaS-modell. Vi har uppnått vår första kundmilstolpe med några av de bästa referenserna på marknaden och vi har lagt i en ny växel i vårt samarbete med Microsoft. Utöver det har vi omstrukturerat kostnadsbasen och även refinansierat befintliga lån.

Jag är otroligt stolt över vad teamet har lyckats åstadkomma på rekordtid. Det har kostat blod, svett och tårar. Det har inneburit sena kvällar och projekt som har gått live på helgerna. Tiden har alltid varit knapp – men vi klarade det. Marknaden återhämtade sig och för att ta vara på den nya efterfrågan behövde vi en ny bas att växa från. Där är vi nu. 

Våra kunder

Vi är på rätt spår och ett bevis för detta är att vi i slutet av tredje kvartalet tecknat avtal med sex nya kunder och utökade våra avtal med fyra befintliga kunder. Alla dessa var anbud som vi vann i hård konkurrens. Många av kunderna är dessutom referenser för såväl oss som Microsoft.

A1 Bulgaria är ett mycket bra exempel på hur Microsofts väl beprövade Cloud Azure och vår utvecklingsmiljö och motor i LUIS^Teneo gör det möjligt att bygga banbrytande lösningar. Scania utökade nyligen sitt samarbete med oss. Circle K förlängde sitt avtal och kom upp på scenen tillsammans med oss på London AI Summit, för att berätta om hur de ska gå vidare med bolagets lansering i nya länder. En stor nordisk detaljhandelskedja fattade beslutet att införa vår teknik inom alla sina varumärken och verksamheter. Dessutom kunde två av de stora nya kunderna som vi tecknade avtal med under andra kvartalet gå live tre månader före utsatt tid, tack vare den nya skalbara SaaS-plattformen.

Fortsatt tillväxt

Vår justerade nettoomsättning fortsätter att växa och består nu huvudsakligen av återkommande intäkter eftersom vi fokuserar på försäljning av mjukvara för att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. De nya kunder som vi ser kommer att utgöra basen på vår SaaS-plattform bidrar än så länge inte i någon betydande utsträckning till intäkterna, då de fortfarande är i ett uppskalningsskede. Rent generellt är intäktsutvecklingstrenden positiv trots begränsad effekt på intäkterna från de nya kunderna som vi vunnit under året. Vi uppvisar tillväxt jämfört med föregående kvartal för alla intäktsmått och justerad nettoomsättning ökade med 11 procent. Under tredje kvartalet utgjorde återkommande intäkter från SaaS-kunder 14 procent av totala justerade återkommande intäkter. Den här andelen förväntas öka när vi lägger till fler SaaS-kunder och i takt med att deras API-anropsvolymer växer.

Investeringar

I nuläget gör vi noggrant planerade investeringar för att expandera utifrån den bas vi har byggt upp. Vi började med marknadsföring och sparkade igång kvartalet med två starka kampanjer – en i Nordamerika och en i Europa. Vår nya Chief Revenue Officer Nicolas Köllerstedt kom från Snowflake i september för att bygga upp ett starkt säljteam. Nicolas har byggt upp Snowflakes verksamhet i Norden och Baltikum från grunden och ser fram emot att göra samma expansion med vår försäljning. En annan väg till marknaden som vi investerar i är att göra det enkelt för kunderna att börja bygga lösningar i vår plattform. Idag kan alla börja använda LUIS^Teneo och utan kostnad få tillgång till resurser och dokumentation. Det är inte förrän kunderna börjar med produktionen som de behöver kontakta oss. Allt tack vare SaaS-modellen.

Finansiering

Eftersom vi var tidiga inom Conversational AI-området har vi de tekniska grunder som många av våra konkurrenter och partners bygger på idag, och dem har vi tagit patent på. Dessa patent har fått allt större betydelse under de senaste två åren när de framtida citeringarna har ökat med flera hundra procent – det största antalet citeringar på patent inom området. Det innebär två saker: att patenten har ett värde i sig och det faktum att tekniken står i centrum för vad branschen bygger nu är ett erkännande av vår metod.

Vi har använt värdet i de här patenten som en plattform för att säkra våra finanser med en riktad emission som tillförde 120 MSEK under andra kvartalet 2021 och en ny 5-årig kreditfacilititet om 250 MSEK som löper med PIK-ränta (inga räntekostnader kontant förrän lånet löper ut) i oktober 2021. Därmed är det inte längre ett problem för oss att finansiera underskottet medan vi ökar intäkterna från nya kunder inom SaaS. Till vår kassa i slutet av september 2021 om 96 MSEK kommer att läggas ytterligare cirka 50 MSEK exklusive transaktionskostnader (netto efter återbetalning av vår skuld på cirka 200 MSEK). Det innebär att vi i bolaget kan lägga ännu mer fokus på att genomföra vår strategi och det gynnar i sin tur kunderna.

Vår tid är nu

Tiden har aldrig varit mer rätt för Conversational AI. Swisscoms Roger Dill kom upp på scenen tillsammans med oss i London vid AI Summit och visade hur Swisscoms Net Promoter Score ökade när deras system, byggt på vår mjukvara Teneo, svarade på 1,8 miljoner telefonsamtal. Tänk er vilken ROI en sådan lösning ger! Våra fantastiska partners och kunder bygger användbara lösningar utifrån vår teknik och det ger mig verkligen framtidstro!

Per Ottosson, VD

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28 07:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Per Ottosson, CEO, Artificial Solutions
Email: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB(publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.