Erbjudandet i Indentive AB kraftigt övertecknat inför listning på Nasdaq First North

Erbjudandet i Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknat. Genom nyemissionen i erbjudandet tillförs Bolaget cirka 30 MSEK samt därutöver en övertilldelningsoption om cirka 4,5 MSEK före emissionskostnader. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 13 november 2017, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan.

Anmälningsperioden för Indentives erbjudande avslutades den 20 oktober 2017. Erbjudandet riktades till såväl institutionella och professionella investerare som till allmänheten i Sverige. När nyemissionen i erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 1 916 667 till totalt 5 756 492 aktier. Genom nyemissionen får Bolaget cirka 2 500 nya aktieägare.

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjades hade styrelsen, ledande befattningshavare samt flertalet befintliga och nya institutionella och kvalificerade investerare på förhand åtagit sig att teckna aktier för drygt 12 miljoner SEK, vilket motsvarade 41 procent av erbjudandet. Bland de som på förhand åtagit sig att teckna aktier kan nämnas Aggregate Media Fund VIII.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i prospektet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Rådgivare och emissionsinstitut
Remium Nordic AB är Bolagets finansiella rådgivare och Advokatfirman Delphi är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för transaktionen är Aktieinvest FK AB. Remium är Certified Adviser till Bolaget.  

Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 4 oktober 2017 med anledning av nyemissionen i erbjudandet inför den planerade noteringen på Nasdaq First North.  

För ytterligare information besök Bolagets webbsida indentive.se eller kontakta vd Lars-Thomas Rasmussen via e-post larsthomas.rasmussen@indentive.se eller telefon 013-465 85 10.

Om Indentive
Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och apputveckling. Företaget utsågs till Gasellföretag 2017 och blev Digital Gasell 2016.  Indentive har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och Indentive har som mål att plattformen blir branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 45 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm.

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.  

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland), (”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och som innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. 

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. De utsågs till Gasellbolag 2017 och Digital Gasell 2016. Indentive har utvecklat den öppna IoT-plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 45 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar