Indentive ABs kvartalsrapport för perioden juli - september 2018

Report this content

FINANSIELLA KOMMENTARER JULI - SEPTEMBER, KONCERNEN

• Nettoomsättningen uppgick till 2 561 TSEK (3 965)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -5 738 TSEK (-4 875). Effekter av besparingsåtgärder kommer att ge full effekt under kvartal fyra

• Resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-1,87)

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 407 TSEK (1 866)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 336 TSEK (3 770)

• Eget kapital den 30 september 2018 uppgick till 25 183 TSEK (5 601)

• Likvida medel den 30 september 2018 uppgick till 26 TSEK (-)

FINANSIELLA KOMMENTARER JANUARI - SEPTEMBER, KONCERNEN

• Nettoomsättningen uppgick till 12 865 TSEK (11 967)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -19 101 TSEK (-11 242). Effekter av besparingsåtgärder kommer att ge full effekt under kvartal fyra

• Resultat per aktie uppgick till -2,12 SEK (-11,89)

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4 378 TSEK (7 856)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18 150 TSEK (-6 980)

• Eget kapital den 30 september 2018 uppgick till 25 183 TSEK (5 601)

• Likvida medel den 30 september 2018 uppgick till 26 TSEK (-) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2018

Marknad och försäljning

• Indentive ingår, i enlighet med den vunna offentliga upphandlingen, ramavtal angående systemutveckling med det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. Indentive tecknar även drift- och förvaltningsavtal för den digitala plattformen ConnectiveTM som väntas kunna tillgodose att drygt 16 000 lägenheter får tillgång till digitala tjänster. Värdet av avtalen förväntas uppgå till cirka 1 miljon kronor per år

• Indentives IoT-plattform Connective blir basen i den lokala tjänsten Energikollen som utvecklas av Indentive på uppdrag av Umeå Energi. Tjänsten kommer att lanseras under hösten och bli tillgänglig för Umeå Energis 55 000 kunder. Beställningen är värda ca 450 000 kronor. Energikollen kompletterar Umeås befintliga erbjudande Smart Start

•Ytterligare sex stadsnät har valt Connective för sin IoT-satsning. Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal med samtliga stadsnät i serviceorganisationen Mittnät. Det innebär att, förutom Karlstad El- och Stadsnät som tidigare tecknat avtal, stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Munkfors, Åmål och Vansbro tecknat avtal. Avtalet har framförhandlats av Mittnät AB, som verkar som serviceorganisation för sju stadsnät i Värmland, Dalsland och Dalarna

• Indentive inleder samarbete med Artificial Solutions, en av världens ledande aktörer inom AI konversation, en form av artificiell intelligens som möjliggör kommunikation med applikationer, webbplatser och andra enheter via naturligt språk i form av röst-, text-, berörings- och/eller gestinmatning. I och med samarbetet med Artificial Solutions kompletterar Indentive sin plattform och sitt erbjudande till marknaden

Övrigt

• Den 12 juli 2018 registrerade Bolagsverket den nyemission som var pågående per den 30 juni. Totalt tillförde emissionen 10,8 miljoner kronor före emissionskostnader

• Indentive har släppt den första Alfa-versionen av Connective 2.0. Connective 2.0 är en större uppgradering av den tidigare Connective 1.0, som finns ute hos kund idag. Alfa-versionen av Connective 2.0 kommer att användas för användartester, vilket kommer att ge viktig feed-back i det fortsatta utvecklingsarbetet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Indentives IoT-plattform Connective är basen i den lokala tjänsten Energikollen som har utvecklats av Indentive på uppdrag av Umeå Energi. Nu kompletteras Energikollen med spelmoment (gamification) för att stimulera hushållen till ett hållbart energiutnyttjande. Beställningen är värd ca 400 000 kronor

• Umeå Energi genomför i samarbete med Skanska en pilotstudie för att utvärdera digitala tjänster baserade på Connective i nybyggnation. Studien omfattar 42 lägenheter i bostadsrättsföreningen Solterrassen i Umeå. Målet är att bygga in smart teknologi redan vid nybyggnation och syftet med pilotstudien är att utvärdera plattformen Connective som grund i större projekt

• Indentive ska på uppdrag av Umeå Energi utveckla ett nytt stöd för fastighetsövervakning. Den nya tjänsten som är baserad på IoT-plattformen Connective kommer göra det möjligt för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att övervaka en eller flera fastigheter exempelvis genom att visa energikonsumtion, temperatur och vattenläckage för fastigheterna. Funktionen ska även hantera inbrottslarm och brandlarm. Beställningen omfattar ett agilt utvecklingsavtal och värdet uppskattas till ca 580 000 kronor

• Connective blir basen i Stadsnätsbolaget Sverige ABs satsning på IoT. Tjänsterna kommer att bli en del av standardpaketet för Stadsnätsbolagets alla nya fiberkunder. Utvecklingsprojektet är värt cirka 1 miljon kronor. Efter lansering beräknas värdet vara minst 4,5 miljoner kronor under de två första åren

• Kalejdo Bredband AB har ingått samarbetsavtal med 11 stadsnät avseende utveckling av nya tjänster, inom konceptet Sakernas Stadsnät, på Indentives IoT-plattform Connective

• Indentive har upptagit lån om 4,5 miljoner kronor. Långivare är tre privata investerare. Lånet löper till den 28 februari 2019, med en ränta om 2,5 procent per månad

• Med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som Indentive AB har gjort så har omräkning skett av bolagets två utestående optionsprogram. Omräkningen innebär att optionsinnehavarna inte drabbas av någon utspädningseffekt till följd av den nyemission som genomförts

• Kalejdo Bredband AB beställer utveckling och stöd för tjänster på plattformen Connective i samarbete med ett antal stadsnät i Sverige.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 15:00.


Prenumerera

Dokument & länkar