Indentive ABs revisor lämnar revisionsberättelse med övrig upplysning

Indentive ABs revisor lämnar följande uttalanden och upplysningar i revisionsberättelsen:

Uttalanden

”Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.”

”Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”

Övriga upplysningar

”Som bolaget beskriver i förvaltningsberättelsen under avsnitten ”Förväntad framtida utveckling och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer” samt ”Fortsatt drift” föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor om möjligheten till fortsatt drift som kan leda till betydande tvivel om moderbolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet då det finns osäkerhet om fortsatt finansiering och att bedriva verksamheten vidare. Vid denna revisionsberättelses avgivande har bolaget inte erhållit några bindande löften om kapitaltillskott eller andra finansieringsformer.”

”Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2017 har utförts av en annan revisor vars uppdrag upphört i förtid och som lämnat en revisionsberättelse daterad 26 mars 2018 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.”

Årsredovisning och fullständig revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.indentive.se

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se).  

Prenumerera

Dokument & länkar